دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
رهنمودهای حقوق کیفری ماهوی در قبال کودکان بزه دیده

مریم عباچی

دوره 69، شماره 53-52 ، مهر 1384، ، صفحه 169-204

چکیده
  ضرورت اتخاذ روی‌کرد افتراقی به حقوق کودکان در راستای اعمال‌ سیاست‌های حمایتی برای آنان،مطابق با معیارهای بین‌المللی از یک سو، و آسیب‌پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرائم از سوی دیگر، قانون‌گذاران ملی را بر آن داشته است که درصدد اصلاح قوانین موجود برای‌ کودکان بزه‌دیده،براساس واقعیت‌های اجتماعی،برآیند و قوانین ویژه‌ای ...  بیشتر

پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی کودکان

مریم عباچی

دوره 68، شماره 47 ، تیر 1383، ، صفحه 49-86

چکیده
  افزایش نرخ بزهکاری و بزهدیدگی کودکان با توجه به تنوع در شکل آن از یک‌ سو و تهدید جامعه از طریق ایجاد احساس ناامنی از سوی دیگر،ارائه‌ سازوکارهایی برای مهار و پیشگیری از این پدیده‌ها را ضروری می‌سازد. اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در مراحل قبل و بعد از تکوین بزهکاری و بزهدیدگی کودکان در چهارچوب پیشگیری کنشی و واکنشی از اهمیت‌ ویژه‌ای ...  بیشتر