دوره و شماره: دوره 66، شماره 40، مهر 1381، صفحه 1-259