دوره و شماره: دوره 66، شماره 41، دی 1381، صفحه 1-267