نویسنده

عنوان مقاله [English]

نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: نگرشی عمیق بر آموزش غیر حضوری قضات [نقد تفصیلی سیاستگذاری آموزشی قوه قضائیه]

نویسنده [English]

  • Mojtaba Sharifi