دوره و شماره: دوره 72، شماره 64، مهر 1387، صفحه 1-220