نوع مقاله : کاربردی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

با پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، مستأجر باید عین مستأجره را تخلیه کند. باوجوداین ممکن است قواعد حقوقی در موارد خاصی حتی پس از پایان مدت قرارداد نیز، وی را دارای حق تقدم در تصرف دانسته و موجر را برای تخلیه ید او ذیحق نشناسند. براین‌بنیاد با وجود سکوت قانون مدنی، می‌توان گفت هرگاه مستأجر با اذن مؤجر، اقدام به ایجاد اعیانی(ساخت بنا، کاشت درخت، حفر چاه و غیره) در عین مستأجره کرده باشد، موجر نمی‌تواند به صرف پایان مدت قرارداد وی را از ملک بیرون کند؛ زیرا اشخاص به تصور اینکه نظام حقوقی از انتظارات معقول و متعارف ایشان حمایت می‌کند، دست به سرمایه‌گذاری (ساخت بنا) می‌زنند و عدم حمایت کافی از این انتظار، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین ‌برده، آثار زیانباری برای اقتصاد درپی‌خواهد داشت. همچنین در مواردی که به دلیل نبود مجوز قانونی برای انتقال املاک وقفی، اسناد مالکیت اشخاص بر پایه‌ی قوانین ویژه باطل شده، قانون با جمع شرایطی برای ایشان حق تقدم در تصرف شناحته و مؤجر نمی‌تواند تخلیه یدشان را بخواهد مگر آنکه تمدید قرارداد به صلاح موقوفه نباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Right of the Lessee of the Endowed Property or Permissive to Build a Construction on the Continuity of Possession

نویسنده [English]

  • Ali Tahmasebi

Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

At the end of the lease contract, the tenant must vacate the property. However, in certain cases, even after the end of the contract, the legal rules may entitle him to continue his possession and do not recognize the lessor’s right to evict him. Therefore, despite the silence of the Civil Code, it can be said that if the lessee has created constructions (building, planting trees, digging a well, etc.) with the lessor’s permission, the latter one cannot evict him from the property at the end of the contract, because people invest (construct a building) thinking that the legal system supports their reasonable expectations, and the lack of sufficient support for this expectation will destroy the incentive to invest and will have harmful effects on the economy. Also, in cases where due to the lack of legal permission for transferring endowed properties, the ownership documents of individuals have been annulled by special laws, the law recognizes them the right of priority in possession and the lessor cannot demand for their eviction unless the extension of the contract is not compatible with endowment’s interest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tenant
  • end of term
  • permission
  • construction
  • priority of possession