تحلیل رویه قضایی در زمینه صلاحیت قضایی بازبینی تصمیمات مراجع تصمیم گیر در خصوص تردید در تابعیت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده:

ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال احراز تابعیت اشخاصی که تابعیت ایشان مورد تردید است را برعهده «شورای تامین شهرستان» قرار داده است. دیوان عالی کشور طی دو رای وحدت رویه 658-20/01/1381 و 748-24/01/1395 به تردیدها درخصوص بازبینی پذیری تصمیمات و اقدامات شورای تامین شهرستان و اداره ثبت احوال در حوزه تابعیت پایان داده و با قاطعیت قابلیت بازبینی قضایی این موضوعات را تایید کرده است. با این حال این پرسش که مرجع صالح برای این بازبینی دادگاه های عمومی هستند یا شعب دیوان عدالت اداری، در ابهام قراردارد. یافته این، با بهره گیری از روش تحلیلی، پژوهش آن است که تنها در ارتباط با مواردی که هیات حل اختلاف ثبت احوال نظر بر ابطال شناسنامه شخص می دهد (دعاوی اعتراضی مشکوک التابعین) صلاحیت رسیدگی با دادگاه های عمومی دادگستری بوده و در سایر موارد شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند.کلیدواژگان: شورای تامین شهرستان، فاقدین سند سجلی، مشکوک التابعین، بازبینی قضایی، دادگاه عمومی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An analysis of precedent law on judicial competence to review administrative decisions regarding Iranian nationality documents

نویسنده [English]

  • Saeed Haghani
Assistant professor / Shahid Beheshti University / Faculty of Law
چکیده [English]

Abstract:

Personal Status registration Code endows ‘Provincial Security Council’ to decide on the Iranian nationality of those whose nationality is under question. The general assembly of the Iranian Supreme Court, in its binding judgments no 658 and 748, made an end to uncertainties regarding judicial review of Provincial Security Councils’ decisions on Iranian nationality. The General assembly finds that the applicant might subject such administrative decisions to judicial review. Nonetheless, there is room to enquire about the competent judicial body to proceed with such judicial review. In the final analysis, I believe that a distinction should be made between cases of requests for Iranian ID and cases in which an already existing Iranian ID is subjected to the annulment process (i.e. suspected holders of Iranian nationality documents). While the Court of Administrative Justice would more appropriately handle the first category, civil courts of the first instance are the competent court to deal with the second category

کلیدواژه‌ها [English]

  • Provincial Security Council
  • Applicant without Iranian ID
  • Suspected holders of Iranian ID
  • Judicial review of nationality