ماهیت طلاق از ناحیه زوجه به وکالت از زوج و آثار ناشی از آن بر فرایند دادرسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب قم

2 مدیر کل اداره تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه

3 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

در خصوص نوع طلاق از ناحیه زوجه به وکالت از زوج و منبعث از ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 سه رویکرد قابل مشاهده است؛ نخست نظریه‌ی طلاق توافقی که جایگاه صدور گواهی عدم امکان سازش است؛ دوم نظریه‌ی طلاق یک‌طرفه به درخواست زوجه که محل صدور حکم طلاق است؛ و سوم نظریه دو مرحله‌ای بودن فرایند چنین طلاقی. آثار متفاوت ناشی از پذیرش هر یک از این سه رویکرد، در حقوق هر یک از زوجین در فرایند دادرسی و مرحله اجرای صیغه طلاق، مؤید ضرورت بررسی موضوع است. پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی که نوع طلاق از ناحیه زوجه به وکالت از زوج و آثار ناشی از آن چیست، از طریق بررسی نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و با استفاده از آرای صادره از دادگاه‌های خانواده و مباحث مطرح در نشست‌های قضایی، انجام شد. نتایج نشان داد که ماده 26 قانون پیش‌گفته از نظر تعیین نوع طلاق به وکالت از زوج با ابهام مواجه بوده و لذا متن اصلاحی را پیشنهاد می‌دهد؛ ضمن‌اینکه بهترین تفسیر از ماده فوق را دو مرحله‌ای بودن طلاق زوجه به وکالت از زوج می‌داند: ابتدا دعوی احراز جهت محقق‌کننده وکالت برای زوجه؛ و سپس درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش در قالب طلاق توافقی. این نظریه که با منطوق ماده 26 سازگاری بیشتری دارد، مشکلات وارد بر دو نظریه دیگر به ویژه از حیث شمول اعتبار امر مختومه در صورت عدم اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت مقرر در ماده 34 قانون حمایت خانواده را مرتفع می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Divorce nature on behalf of the wife as husband's advocacy and its effects on the legal process

نویسندگان [English]

  • seyede motahare hosseyni 1
  • Leila sadat Asadi 2
  • seyed mohsen fattahi 3
1 University of Religions and Denominations Faculty of: Woman and Family
2 Judiciary
3 Assistant Professor at University of Religions and Denomination
چکیده [English]

There are three approaches regarding the divorce types on behalf of the wife as husband's advocacy (derived from Article26 of the Family Protection Law 2013): "uncontested divorce theory" where a certificate of compromise impossibility is issued, "contested divorce theory" at the wife's request; where the divorce decree is issued and "the two-step theory of such divorce process". The different effects resulting from the acceptance of each of these approaches on the rights of each couples in the judicial process and implementing stage of divorce, confirm the necessity of investigating the issue.

This descriptive-analytical study was conducted by examining the advisory theories of the Judiciary Law Department and using the votes issued by the family courts and issues discussed in the judicial sessions; to answer this main question: "what is the divorce type on behalf of the wife as husband's advocacy and its effects".

The results revealed that, Article26 of the aforementioned law, in terms of determining the divorce type (on husband's behalf) is ambiguous and therefore suggests a revised text. In addition it considers the best interpretation of the above article in being two-stage of wife divorce on husband's behalf: firstly, verification lawsuit for the power of attorney for the wife, and then a request to issue a certificate of compromise impossibility in the uncontested divorce form. This theory, which is more consistent with the provisions of Article 26, solves the problems faced by the other two theories, especially in terms of closed matters' validity in case of not executing the divorce decree within the deadline stipulated in Article34 of the Family Protection Law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • uncontested divorce
  • contested divorce
  • wife advocacy in divorce
  • Certificate of compromise impossibility
  • Divorce decree