نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

چکیده

تنها پاره‌ای از رفتار‌های آسیب‌زا در قوانین و مقررات به‌عنوان بزه پذیرفته می‌شود. چنانچه مطالعه بزه محدود به رفتار‌هایی باشد که فقط طبق قوانین و مقررات بزه‌انگاری شده‌اند، انواع خاصی از آسیب‌ها تبدیل به «محدوده ورود ممنوع» سیاست جنایی خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از رفتار‌هایی که به همان اندازه یا حتی بیشتر آسیب‌زا هستند و توسط بزهکاران قدرتمند انجام می‌شود، از کنترل حقوق کیفری خارج است. تعامل شرکت‌ها و حکومت‌ها موجب ظهور گونه جدیدی از بزهکاری تحت عنوان «بزهکاری حکومت‌ـ‌شرکت‌ها‌» شده و امروزه این مشارکت بزهکارانه منجر به بحران اقلیمی در سطح جهان شده است. در حالی‌که آسیب‌زایی رفتارهای اقلیم‌ستیز بسیار شدید و در حد «فاجعه» است؛ فعل و ترک‌فعل‌هایی چون عدم‌پایبندی به موافقت‌نامه‌های اقلیمی و انتشار گازهای گلخانه‌ای که «به‌طور مداوم» نیز رخ می‌دهد، در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل بزه‌‌انگاری نشده‌اند. اثر حاضر با معرفی مفهوم «بزهکاری اقلیمی» به‌عنوان یک مطالعه کتابخانه‌ای به‌دنبال پاسخ به این پرسش اصلی بود که بزهکاری اقلیمی با توجه به چه شاخص‌هایی شناخته می‌شود و سیاست‌گذاران جنایی در پرتو چه شاخص‌هایی ‌می‌توانند رفتارهای اقلیم‌ستیز را به‌عنوان بزه شناسایی کنند؟ جهت شناسایی رفتارهای اقلیم‌ستیز و بزه‌انگاری آن‌ها از چه معیارهایی باید تبعیت کرد؟ مطابق یافته‌های پژوهش، با محور قراردادن «آسیب» در بزه‌انگاری و طبقه‌بندی آن براساس شدت و رخداد آسیب‌های اقلیمی، مصادیقی از این آسیب‌ها را می‌توان شناسایی کرد که بزه‌دیدگان آن اعم از کشورها، جزایر، انسان‌ها، محیط زیست، حیوانات و ... تلقی می‌شوند. از این‌رو مصادیق بزه اقلیمی با محوریت آسیب متبلور شده و دامنه بزه‌دیدگان آن در پرتو عدالت بوم‌شناختی توسعه می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Indicators of Criminalization of Anti-Climatic Behaviors of the State-Corporates

نویسندگان [English]

  • Hamed Safaei Atashgah 1
  • Behzad Razavifard 2

1 Ph.D. Candidate in Criminal Law and Criminology, Allameh Tabataba'i University

2 Associate Professor at Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Criminal laws and regulations criminalize only a part of harmful behaviors. If the study of crime is limited to behaviors that are considered crimes or violations according to laws and regulations, In that case, certain types of harms will become the "Off Limits" of criminal policy. However, many behaviors that are equally or even more harmful and are committed by powerful offenders are beyond the control of the criminal law. The interaction of Corporations and States has led to the emergence of a new type of crime called "State-Corporate Crime". Today this criminal partnership has led to the global climate crisis. While the harmfulness of anti-climatic behavior is very severe and at the level of "Catastrophe"; acts and omissions such as non-adherence to climate agreements and emission of greenhouse gases (GHG), which also occur "continuously" are not criminalized in domestic and international laws. By introducing the concept of "Climate Crime" as a library study, the present work sought to answer the central question that: According to what indicators climate crime is recognized? And how criminal policymakers can identify anti-climate behaviors as crime? What criteria should be followed to identify anti-climatic behaviors and criminalize them? According to the  research findings, by putting "Harm" as the center of this crime and classifying it based on the severity and occurrence of climatic harms, these harmful behaviors can be identified as a crime. The victims of this crime are countries, islands, humans, the environment, animals, etc. Therefore, climate victims are clarified in the light of the "Harm-Oriented" index and the range of climate victims is developed with a focus of "Ecological Justice".

کلیدواژه‌ها [English]

  • State-Corporate Crime
  • Climate Crimes
  • Climate Crisis
  • Victimization