نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

همهء تدابیر جامعه برای حفاظت از خود در برابر جرم،محدود به پاسخ‌های‌ واکنشی نیست.چرا که جامعه منتظر نمی‌ماند تا جرمی ارتکاب یابد و آن‌گاه‌ مداخله کند.اگر از«سیاست کیفری»که صرفا به چاره‌اندیشی پیرامون اعمال‌ مجازات می‌پردازد اندکی فراتر رویم و موضوع را از زاویه دید گسترده‌تر «سیاست جنایی»در نظر بگیریم،درمی‌یابیم که بخشی از تدابیر جامعه برای‌ کنترل جرم جنبه کنشی دارند.پیشگیری اولیه آن‌گونه که در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته،در زمرهء تدابیر اخیر است. در این نوشتار نویسنده با ارائه کارنامه‌ای از عملکرد این قسم از پیشگیری در انگلستان و ولز،انتقادات وارد بر پیشگیری اولیه را برشمرده و نهایتا جایگاه‌ فعلی این قسم از پیشگیری را در محدوده جغرافیایی مذکور شرح داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

جایگاه پیشگیری نخستین از جرم در انگلستان

نویسنده [English]

  • Mehdi Sabouri pour