نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

چکیده

سالمندان بزه‌دیده،از جدیدترین گروه‌های خاص در مطالعات بزه‌دیده‌شناسی‌ حمایتی به شمار می‌آیند.یکی از مهم‌ترین راه‌های حمایت از این گروه‌ آسیب‌پذیر در برابر بزه‌دیدگی،بهره‌گیری از سازوکارها و تدابیر حقوقی- قانون است.این مقاله،ضمن توجه به مهم‌ترین گونه‌های بزه‌دیدگی‌ سالمندان(مانند تعرض،ضرب و جرح،و سوءاستفاده مالی)،امکانات موجود در حقوق انگلستان(مثل وکالت،قیمومت و دیگر نهادهای مرتبط با مسائل‌ سلامت روانی)برای پیش‌گیری از این نوع بزه‌دیدگی را بررسی کرده و پیشنهادهایی را(به‌ویژه تغییر در قوانین به منظور پاسخ به نیازهای موجود) برای رفع نقائص این نظام حقوقی در این زمینه مطرح می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ترجمه: سالمند آزاری و قانون؛ بررسی جنبه های حقوقی سالمند آزاری در انگلستان

نویسنده [English]

  • Mehdi Saboori pour