نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

قرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابطۀ کار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارداد می‌توان رابطۀ مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی از جمله قانون ‌کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1387 و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 در خصوص نقش قرارداد مزبور، ضابطۀ شکلی و تشریفاتی‌بودن آن تردید شکل گرفته است. این نوشتار به بررسی دیدگاه‌های مربوط به این موضوع با روش توصیفی‌تحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که تنظیم قرارداد کتبی، مانند حقوق فرانسه، تنها در مرحلۀ اثبات مؤثر می‌باشد. رویۀ قضایی و عدم پیش‌بینی ضمانت‌اجرای مؤثر در این خصوص گزارۀ اخیر را تقویت می‌کند. ادلۀ اثبات دعاوی روابط کار در آیین‌نامۀ آیین ‌دادرسی ‌کار مصوب 1391 پیش‌بینی گردیده و به گواهی گواهان و سوگند به‌عنوان دلیل در معنای خاص (برخلاف قوانین موضوعه) اشاره نشده است. در حقوق فرانسه، قانون کار راجع به ادلۀ اثبات مقرره‌ای ندارد و بدین‌سان تمامی دلایل مطابق حقوق مدنی قابل‌پذیرش است؛ امری که پذیرش آن در حقوق ما با توجه به قوانین موضوعه و روح قانون کار در راستای حمایت از طبقۀ کارگر بعید نمی‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A reflection about positiveness and proof in Labour contract through comparative study of the French law

نویسندگان [English]

 • Hassan Badini 1
 • behnam shekoohi 2

1 Associate Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD Student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Labour contract has a crucial role in the formation of Labour relationship, and also prove it. This contract can differentiate the given tie form other concepts and similar institutions in the Civil Code. In relation to current regulations, including labour Code, Correcting law of impediment to manufacture and industrial investment approved in the 2008, and Correcting law of impediment to competitive manufacture and improvement in the financial system with regard to the role of above-mentioned contract in the 2015, procedural and formality of its standards are in doubt. This article has gone over the various standpoints which is related to this issue in a descriptive-analytic and comparative way. Given the outcome, we make out that the formulation of indenture has been just influential in the proof step. Judicial precedent and the lack of anticipation of related sanctions leads to reinforcement of the latter statement. However, the evidence, that proves the litigations of Labour relationship is anticipated in the By-law of Labour Procedure approved 2012, There is no references of testimony and oath as a reason of specific significance. In French Law, there is no conclusive evidence, therefore, according to Civil Law, all the evidence is acceptable; as regard the Case-Law and the protective nature of the Labour Code towards labourer, it is accepted in our Law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evidence
 • Labour Contract
 • Substantive and Procedural
 • By-law of Labour Procedure
 • The French Law
 • فارسی

  • امامی، سیدحسن (1364)، حقوق مدنی، جلد ششم، چاپ ششم، تهران: انتشارات ابوریحان.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1383)، ترمینولوژی حقوق، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات گنج دانش.
  • راسخ، محمد (1385)، «ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون»، مجلس و پژوهش، سال سیزدهم، شمارۀ 51.
  • رستمی، ولی؛ آخوندی، فائزه (1396)، «تحلیل حقوقی طرق اجرایی دخالت دولت در روابط کار در حقوق کار ایران»، فصلنامه جستارهای حقوق عمومی، سال اول، شمارۀ اول.
  • رفیعی، احمد (1391)، دفتر دوم-حل اختلاف کارگر و کارفرما در پرتو اصول دادرسی منصفانه، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
  • شمس، عبدالله (1389)، آیین دادرسی مدنی، دورۀ پیشرفته، جلد سوم، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات دراک.
  • طاهری، آزاده‌السادات (1397)، «بررسی تطبیقی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان کار در حقوق ایران و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 48، شمارۀ 1.
  • طاهری، شیرین (1394)، قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوا در آیین دادرسی کار و آیین دادرسی مدنی، پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، تهران: پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران.
  • عراقی، سیدعزت‌الله (1396)، حقوق کار، جلد اول، چاپ هجدهم، تهران: انتشارات سمت.
  • عراقی، سیدعزت‌الله (1395)، حقوق کار، جلد دوم، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات سمت.
  • قبادی، حسین (1392)، آیین دادرسی کار، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
  • کاتوزیان، ناصر (1392)، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، چاپ سوم، تهران: نشر میزان.
  • کاتوزیان، ناصر (1388)، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ هشتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  • کاتوزیان، ناصر (1395)، عقود معین، جلد اول، چاپ چهاردهم، تهران: شرکت‌سهامی انتشار.
  • مختاری، رحیم (1397)، «اثر حاکمیت نوع نظام ادله‌ای بر هدف دادرسی مدنی در حقوق ایران»، مجله حقوقی دادگستری، دورۀ 82، شمارۀ 101.
  • متین‌دفتری، احمد (1378)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، چاپ اول، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
  • مهرپور، حسین؛ صفری، سجاد (1397)، «روح قانون در حقوق ایران»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ 82، شمارۀ 103.
  • هاشمی، سیدمحمد (1396)، حقوق کار، چاپ اول، تهران: نشر میزان.

  غیرفارسی

  • Boldt. G, Camerlynck.G, Horion, P, kayser. A, Levenbach. M. G, Mengoni. L (1965), Le contrat de travail dans le droit des pays membres de la C. E. C. A, Paris, Dalloz.
  • Brochard, Jean (1960), Contrat de travail, Paris, Liraire Dalloz, V e.
  • Camerlynck, G.H. et Lyon-Cean, Gerard (1975), Droit du Travail, Paris, Dalloz, ed 7e.
  • Camerlynck, G.H. (1973), Contrat de Travail, Paris, Dalloz.
  • Camerlynck, G.H. (1968), Traite de Droit du Travail, Contrat de travail, Paris, Dalloz.
  • Chan, Jenny (2009), “MEANINGFUL PROGRESS OR ILLUSORY REFORM?”, Analyzing China's Labor Contract Law, New Labor Forum, Vol. 18.
  • Fan Cui, Ying Ge, and Fengchun Jing (2013), “The Effects of the Labor Contract Law on the Chinese Labor Market”, Journal of Empirical Legal Studies, Volume 10, Issue 3.
  • GHestin, Jacques (1972), Droit du Travail, Paris, Sirey, 2 e Annee, ed c.
  • Godard, Odile (1973), Le regime de la prevue en matiere d, accidents du travail, Paris, Sirey.
  • Neuprez, Vincent et Deprez, Michel (2018), Contrat de travail: l'essentiel, Liège, Edipro, 5ème.é.
  • Tekely, Magdalena (2002), Le particularisme des modes de preuve en droit du travail, Nancy, Glose.
  • Ternynck, Élise (2014), Le juge du Contrat de travail et la preuve électronique, Université Lille, Hal, THÈSE pour obtenir le grade de Docteur en droit, Université Lille Nord de France.
  • Wolmark, Cyril (2014), “La preuve en droit du travail - Essai de synthèse”, Le Droit Ouvrier, AVRIL, Commission de droit social du SAF, n°789.

   

  سایت اینترنتی

  • http://www.glose.org/mem010-htm.htm. (last visited on 21/02/2019).
  • https://iclg.com/practice-areas/employment-and-labour-laws-andregulations/germany. (last visited on 06/11/2018)
  • www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11635. (last visited on 28/11/2018).