نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 قاضی دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس کیش دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،‌ تهران، ایران

3 استادیار بازنشستۀ گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، تهران، ایران

چکیده

اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا مانع از تصرفات بدون ضابطه در ارکان دعواست. ایجاد هرگونه تحول در خواسته، مقید به شرایط منصوص در مادۀ ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ملاحظات در راستای اصل تناظر و حراست از حقوق خوانده در برابر هرگونه غافل‌گیری است، اما وقتی خوانده بدون رعایت اصل حسن‌نیت، در جریان رسیدگی اقدام به انتقال موضوع دعوا می‌نماید و منتقل‌الیه را ذی‌نفع در دعوا نموده و هم باعث ایجاد سند جدیدی ناشی از این انتقال گردیده و ظاهراً ایرادی بر دادخواست عارض نموده، دادگاه نباید با مشارالیه هم نظر و با برخوردی منفعلانه، اقدام به صدور قرار نماید، زیرا وظیفۀ حراست از قانون در درجۀ اول با خودِ قانون و بعد از آن وظیفۀ دادگاه است و سکوت، ابهام یا اجمال قانون، نباید دستاویزِ طرفی گردد که خود را در معرض محکومیت یافته و با این اقدام قصد نموده دعوا را از قابلیت استماع خارج و رسیدگی به پرونده را عقیم نماید. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی منتج به این نتیجه می‌گردد که با بذل توجه به این دو تغییرِ طاری در ارکان دعوا، می‌توان خلأ مزبور را مرتفع و به دادرس این توانایی را اعطا نمود تا ضمن توجه به عملِ حقوقی مزبور، هم‌زمان با دعوت از منتقل‌الیه به دادرسی، ایجاد تحول در خواسته را نیز از آثار انتقال دعوا قلمداد و به‌موازات رسیدگی به خواستۀ مندرج در دادخواست، قهراً در منطوق رأی نسبت به خواستۀ جدید و همچنین راجع به سند متعلق به قائم مقام نیز نفیاً یا اثباتاً تصمیم بگیرد، زیرا اذن پذیرش قاعدۀ انتقال دعوا و اصل قائم‌مقامی، باعث تسری لوازم آن به دادرسی است که ازجمله لوازم، سند اخیر ایجاد شده در جریان رسیدگی به دعواست که به‌تبع فراخواندن قائم‌مقام به دادرسی، راجع به این سند نیز اتخاذ تصمیم می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The theory of involuntary transformation in the light of the transfer of the subject matter of the dispute in civil proceedings

نویسندگان [English]

  • Abdolvahid Sabaghi 1
  • fereydoon nahreyni 2
  • alireza Azarbayejani 3

1 Judge of Justice

2 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Retired Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, University of Tehran (Farabi Campus), Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract

The principle of immutability of the elements of litigation prevents unregulated seizures of the elements of litigation. Any change in the claim is subject to the conditions set forth in Article 98 of the Code of Civil Procedure. These considerations are in line with the principle of compliance and protection of the defendant's rights against any surprises, The subject of the lawsuit and the transferee is the beneficiary in the lawsuit and has caused the creation of a new document resulting from this transfer and apparently has challenged the petition. The protection of the law is primarily the duty of the law and then the court, and the silence, ambiguity or conciseness of the law should not be used as a pretext by a party who has found himself convicted and intends to exclude the case from the hearing and hear the case. Sterilize the case. This research with a descriptive analytical method leads to the conclusion that by paying attention to these two changes in the elements of litigation, the gap can be filled and the judge can be given the ability to pay attention to the legal action. , At the same time as inviting the transferee to the trial, make a change in the request It is also considered as one of the effects of transferring the lawsuit and in parallel with considering the request stated in the petition, forcibly decides in the voting session on the new request and also on the document belonging to the deputy, either negatively or positively, because The authority extends its contents to the proceedings, including the recent document created during the hearing of the case, which, following the summoning of the deputy to the proceedings, a decision is also made regarding this document.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil litigation
  • litigation request
  • involuntary transformation
  • deputy