نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور، تهران

2 استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

متعادل نگه‌داشتن حقوق متهم و میانجی در دیوان کیفری بین‌ المللی، یکی از چالش‌ های جدی پرونده‌ ی توماس لوبانگو دیالو است. شعبه‌ ی بدوی حقوق متهم را بر حقوق میانجی ترجیح می‌ دهد و حتی با توقف دادرسی به زعم خود بهای سنگین آن را پرداخت می‌ کند تا اینکه دادستان نیز رعایت حقوق متهم را بر دیگر تکالیف خود الویت دهد. لیکن دادستان این رویه را برای امنیت میانجی و احتمال قطع همکاری وی در پرونده‌ های آتی دیوان کیفری بین‌ المللی مخاطره‌ آمیز و برای رعایت الزامات محاکمه ‌ی عادلانه‌ ی متهم بی‌ تاثیر می‌داند. شعبه‌ ی تجدیدنظر نیز بدون ارزیابی الویت حقوق متهم یا میانجی بر دیگری، صرفاً تندوری شعبه‌ ی بدوی در توقف دادرسی و نافرمانی دادستان از دستورات شعبه ‌ی بدوی را به باد انتقاد می‌گیرد و حکم به ادامه‌ ی دادرسی می‌ دهد. از این‌ رو، شعبه‌ ی تجدیدنظر با سکوت خود هیچ چشم ‌اندازی را در الویت ‌دادن به حقوق متهم بر حقوق میانجی یا حفظ تعادل آن در سایر محاکمات دیوان کیفری بین ‌المللی ارائه نمی‌ کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preference the right of the accused on Intermediary's right in he International Criminal Court

نویسندگان [English]

  • Javad Salehi 1
  • Nariman Fakheri 2
  • Hossein Al Kajbaf 3
  • Mojtaba Babaei 2

1

2

3

چکیده [English]

Balancing the rights of the accused and Intermediary on the International Criminal Court is one of the serious challenges of Thomas lubanga Dyilo. The primitive branch prefers the accused's rights on Intermediary's right and even pays its heavy price by staying procedure until the Prosecutor also prefer the accused's right over other their tasks. But Prosecutor feel this precedent for Intermediary's security and the possibility of future collaboration stopping in risky International Criminal Court cases and to observe the requirements of a fair trial about accused without the impact. The Appeals Branch is also without evaluating the accused's or Intermediary right's priority over another, only criticize hardliner of primitive branch in staying proceedings and disobedience of prosecutor from the Court's orders and ruled to continue the procedure. Hence the Appeals Branch with his silence, does not offer any vision in giving priority to the rights of the accused on the Intermediary or balancing in other trials in the International Criminal Court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The International Criminal Court
  • Prosecutor
  • Accused's Rights
  • Intermediary Supporting
  • Staying Proceedings
-      آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، 1385.
-   ـــــــــــــ ، «نگاهی به حقوق دفاعی متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره 3، 1378.
-      ـــــــــــــ ، عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، انتشارات گنج دانش، 1376.
-      خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهر دانش، 1387.
-      رضوی­فرد، بهزاد، حقوق بین­الملل کیفری، انتشارات میزان، 1390.
-   رضوی­فرد، بهزاد؛ و حسن فقیه­محمدی، «تکامل حقوق بزه­دیده­گان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین­المللی»، مجله حقوق بین­المللی، شماره 45، 1390.
-      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، «رویکرد دیوان کیفری بین­المللی در قبال فرایند آماده‌سازی شهود»، پژوهش‌نامه حقوق، شماره 2، 1390.
-      رئوفیان، حمید؛ و ابوالفضل حسن­زاده­محمدی، «حمایت از شهود در چالش با حقوق دفاعی متهم»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 71، 1389.
-   صالحی، جواد، «توسعه دادرسی عادلانه در پرتو رویه قضایی دادگاه کیفری بین­المللی با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو دیالو»، رساله دکتری حقوق بین­الملل عمومی، دانشگاه پیام نور مرکز، 1393.
-   ــــــــــــ ، «آثار بزه­دیده‌شناسی بر حق مشارکت بزه­دیده در تحقیقات مقدماتی در پرتو رویه دیوان بین­المللی کیفری»، مجله حقوقی بین­المللی، شماره 52، 1394.
-   عابد، رسول، «مطالعه تطبیقی جرایم علیه عدالت کیفری در نظام حقوقی ایران و انگلستان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1388.
-   فاخری، نریمان؛ و جواد صالحی، «رویه شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان کیفری بین­المللی در اصلاح اتهامات لوبانگو: از هماهنگی تا تعارض میان آیین­نامه دیوان با اساسنامه رم»، مجله حقوقی بین­المللی، شماره 51، 1393.
-   فقیه­محمدی، حسن، جایگاه بزه­دیده­گان و شهود در اسناد و رسیدگی­های دیوان کیفری بین­المللی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، 1390.
-      کوشا، جعفر، جرایم علیه عدالت قضایی، انتشارات میزان، 1381.
-   والین، لوک، «قربانیان و شهود در حقوق بین­الملل از حق حمایت تا حق بیان»، ترجمه توکل حبیب‌زاده و مجتبی جعفری، مجله حقوق بین­المللی، شماره 34، 1385.
-      Baylis, Elena, "Outsourcing Investigations", UCLA Journal of International and Foreign Affairs, vol. 14, 2009.
-      Prosecutor v. Katanga, Appeals Chamber Judgment, Case No. ICC ـ 01/04 ـ 01/07 ـ 474, OA, 13 May 2008.
-      Prosecutor v. Lubanga, Decision on the consequences of non ـ disclosure of exculpatory materials covered by Article 54 (3)(e) agreements and the application to stay the prosecution of the accused, together with certain other issues raised at the Status Conference on 10 June 2008, Case No. ICC ـ 01/04 ـ 01/06 ـ 1401, 16 June 2008.
-      Prosecutor v. Lubanga, Judgment on the Appeal of the Prosecutor against the decision of Trial Chamber 1 of 8 July 2010 entitled “Decision on the Prosecution’s Urgent Request for Variation of the Time ـ Limit to Disclose the Identity of Intermediary 143 or alternatively to Stay Proceedings Pending Further Consultations with the VWU, Case No. ICC ـ 01/04 ـ 01/06 ـ 2582.OA18, 8 October 2010.
-      Prosecutor v. Lubanga, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Case No. ICC ـ 01/04 ـ 01/06 ـ 2842, TC, 14 March 2012.
-      Prosecutor v. Lubanga, Prosecution’s Document in Support of Appeal against Trial Chamber I’s decision of 8 July 2010 to stay the proceedings for abuse of process, Case No. ICC ـ 01/04 ـ 01/06 ـ 2544 ـ Red, 30 July 2010.
-      Prosecutor v. Lubanga, Prosecution’s Urgent Request for Variation of the Time ـ Limit to Disclose the Identity of Intermediary 143 or alternatively to Stay Proceedings Pending Further Consultations with the VWU, Case No. ICC ـ 01/04 ـ 01/06 ـ 2515, 7 July 2010.
-      Prosecutor v. Lubanga, Redacted Decision on Intermediaries, Case No. ICC ـ 01/04 ـ 01/06 ـ 2434 ـ Red2, 31 May 2010.
-      Prosecutor v. Lubanga, Redacted Decision on the Prosecution's Urgent Request for Variation of the Time ـ Limit to Disclose the Identity of Intermediary 143 or Alternatively to Stay Proceedings Pending Further Consultations with the VWU, Case No. ICC ـ 01/04 ـ 01/06 ـ 2517 ـ Red, 8 July 2010.
-      Prosecutor v. Lubanga, Transcript of Hearing, Case No. ICC ـ 01/04 ـ 01/06 ـ T ـ 314 ـ ENG ET WT, 15 July 2010.
-      Prosecutor v. Lubanga, Transcript of Hearing, Case No. ICC ـ 01/04 ـ 01/06 ـ T ـ 312 ـ ENG FT WT, 7 July 2010.
-      Prosecutor v. Lubanga, Transcript of Hearing, Case No. ICC ـ 01/04 ـ 01/06 ـ T ـ 236 ـ ENG WT, 27 January 2010.
-      Prosecutor v. Lubanga, Transcript of Hearing, Case No. ICC ـ 01/04 ـ 01/06 ـ T ـ 29 ـ EN, 3 November 2006.
-      Registry of International Criminal Court, Project to define policies governing relations between the ICC and intermediaries (Draft) (11 May 2010), Available At:
http://www.scribd.com/doc/33127686/Draft ـ ICC ـ Policy ـ on ـ Intermediaries ـ 2010 ـ En ـ 1.
-      Victim’s Rights Working Group Comments on the Role and Relationship of ‘Intermediaries’ with the International Criminal Court, 6 February 2009.