نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از پیچیده‌ترین مسائل حقوق کیفری و به ویژه مبحث قتل، اثبات رابطه‌ی علیت است که مراد از این رابطه‌، پیوستگی و همراهی میان رفتار مرتکب و مرگ قربانی است؛ به گونه‌ای‌که، این رفتار، آن نتیجه را به وجود آورده باشد. یکی از مباحث مطروحه در این خصوص، موضوع سبب اقوی از مباشر است. مطابق منابع فقهی و به تبع آن، قانون مجازات اسلامی، در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است؛ مگر آن‌که سبب اقوی از مباشر باشد. در این نوشتار با نقد یکی از آراء قضایی، مفاهیم سبب، مباشر و سبب اقوی از مباشر را مطالعه و سپس به نقد رأی می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critique of a Verdict on Causes Stronger than Perpetrator

نویسنده [English]

  • Abbas Mohammadkhani

چکیده [English]

Oneofthemostsophisticatedproblemsofcriminallawandinparticularmurderistheproofofcausalityrelation. Bycausalityrelationwemeanthecohesionbetweentheconductofmurdereranddeathofthevictimsuchthattheconducthasyieldedthedeath. Oneofthediscussionsopeninthisregardisthatofcausesstrongerthanperpetrator. BasedonreligiousjurisprudenceandinconsequencetheIslamicPunishmentAct, ongatheringthecauseandperpetrator, theperpetratorisguarantor, unlessthecauseisstrongerthantheperpetrator. Inthispaperbycriticizingaverdict, westudytheconceptsofcause, perpetratorandcausesstrongerthanperpetratorandwilllatercriticizetheverdict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cause
  • Perpetrator
  • Causes Stronger than Perpetrator
  • Murder
  • Legal Procedure
1. آقایی‌نیا، حسین، 1384، جرائم علیه اشخاص، (جنایات)، تهران، انتشارات میزان.
2. ادریس، عوض احمد، 1377، دیه، ترجمه‌ی علیرضا فیض، چ دوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
3. اردبیلی، محمدعلی، 1382، حقوق جزای عمومی، ج دوم، چ پنجم، تهران، انتشارات میزان.
4. بازگیر، یدالله، 1382، قانون مجازات اسلامی در آئینه آراء دیوان عالی کشور-2، قتل شبیه عمد و خطای محض، چ دوم، تهران، انتشارات بازگیر.
5. برغانی، شیخ محمدتقی، 1382، دیات، تحقیق از عبدالحسین شهیدی صالحی، قم، انتشارات حدیث امروز.
6. خمینی، سید روح‌الله الموسوی، 1366، تحریر الوسیله، ج دوم، چ دوم، تهران، دارالعلم.
7. خویی، سید ‌ابوالقاسم الموسوی، 1369، مبانی تکمله المنهاج، ج دوم، قم، انتشارات لطفی.
8. شامبیاتی، هوشنگ، 1372، حقوق جزای عمومی، ج دوم، چ سوم، تهران، انتشارات ویستار.
9. مکی عاملی، جمال‌الدین، 1411 ق، اللمعه الدمشقیه، تحقیق از علی کورانی، دارالفکر.
10. جبعی عاملی، زین الدین بن علی، 1410 ق، روضه‌البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، انتشارات داوری.
11. صادقی، محمدهادی، 1382، جرائم علیه اشخاص، (صدمات جسمانی)، چ ششم، تهران، انتشارات میزان.
12. طباطبایی، سید‌علی، 1404 ق، ریاض المسائل، ج دوم، قم، مؤسسه آل البیت (ع).
13. کلارکسون، سی. ام. وی، 1374، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه‌ی حسین میرمحمد ‌صادقی، چ دوم، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.
14. لفو، واین آر، 1383، سببیت در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا، ترجمه‌ی حسین آقایی‌نیا، تهران، انتشارات میزان.
15. محسنی، مرتضی، 1376، دوره حقوق جزای عمومی، ج سوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.
16. محقق حلی، جعفر بن حسن، 1376، المختصر النافع فی فقه الامامیه، چ ششم، قم، مؤسسه مطبوعات دینی.
17. مرعشی، سید‌محمدحسن، 1373، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ج اول، تهران، انتشارات میزان.
18. مرعشی، سید‌محمدحسن، 1379، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ج دوم، تهران، انتشارات میزان.
19. میرمحمد صادقی، حسین، 1386، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان.
20. نجفی، محمد‌حسن، 1981 م، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج چهل و سوم، تحقیق: رضا استادی، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی.