دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
راهکارها و ضمانت اجراهای حقوق بین‌الملل بشردوستانه با تأکید بر ماده 1 مشترک کنوانسیون‌های ژنو 1949

سیدطه موسوی میرکلائی

دوره 77، شماره 83 ، مهر 1392، ، صفحه 151-183

https://doi.org/10.22106/jlj.2013.10823

چکیده
  در نتیجه آلام و فجایع ناشی از دو جنگ سترگ در سده اخیر بود که جامعه بین‌المللی دریافت که «در جنگ حقوق ساکت است» و بر آن شد که در کنار تدوین، به تضمین هم بیاندیشد. درست به همین دلیل است که       می‌توان ماده 1 مشترک کنوانسیون‌های ژنو 1949 و تکرار مضمون آن در پروتکل اول 1977 را برآیند فرایندی تکاملی دانست که به اجرای مقررات ...  بیشتر

ترجمه: اهمیت کنونی حقوق عرفی در حقوق بین المللی بشر دوستانه

محمدحسین رمضانی قوام آبادی

دوره 70، شماره 54 ، فروردین 1385، ، صفحه 189-202

https://doi.org/10.22106/jlj.2006.44298

چکیده
  عرف به عنوان یکی از منابع شکلی حقوق بین‌الملل عمومی محسوب می‌شود که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به آن اشاره شده است. قواعد عرفی نقش مهمی در تعیین محتوای حقوق بین‌المللی بشردوستانه‌ بازی می‌کنند و قادر به رفع خلأ موجود در حقوق معاهده‌ای می‌باشند.قواعد عرفی بشردوستانه بین‌المللی در موارد عدیده مورد توجه قرار ...  بیشتر