کلیدواژه‌ها = اضطرار
مؤلفه‌های غیرمنصفانه بودن قرارداد

دوره 75، شماره 75، مهر 1390، صفحه 37-73

10.22106/jlj.2011.11076

محمد ساردویی نسب؛ سیدجعفر کاظم پور


اکراه و اضطرار در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

دوره 68، شماره 46، فروردین 1383، صفحه 68-76

حسین میرمحمد صادقی