نویسنده

رئیس دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری-دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هرچند اکراه و اضطرار با ماهیت مشترکی که دارند قرنها از عوامل رافع‌ مسئولیت شناخته شده‌اند اما در دهه‌های اخیر برخی از کشورها کوشیده‌اند که این دو را در حوزه قتل عمد از موارد عوامل رافع مسئولیت‌ خارج کنند.مقاله حاضر با بررسی اکراه و اضطرار در اساسنامه دادگاه‌ کیفری بین المللی این دو را به عنوان عوامل رافع مسئولیت شناسایی‌ می‌کند اما در پایان با توجه به مخالفت‌های جهانی پیشنهاد می‌کند که در حوزه قتل عمد خصوصا در شرایطی که جنایت علیه یک گروه یا جمعیت‌ صورت گرفته باشد این دو تنها از کیفیات مخففه مجازات به شمار آیند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

اکراه و اضطرار در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

نویسنده [English]

  • Hossein MirMohammad Sadeghi