دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
تحول سیاست پیش گیری از بزهکاری در فرانسه در پرتو تصویب نامه قانونی 17 ژوئیه 2002

شهرام ابراهیمی

دوره 68، شماره 49-48 ، مهر 1383، ، صفحه 251-283

چکیده
  فرانسه از جمله کشورهایی است که در ربع قرن اخیر به حسب چرخش قدرت‌ میان دو جناح چپ(آزادی‌مدار)و راست(امنیت‌مدار)با تحولات متعددی‌ در زمینه سیاستهای پیش‌گیری از بزهکاری مواجه بوده است.این مقاله‌ ضمن اشاره به تغیرات صورت گرفته در سیاستها،ساختار و برنامه‌های‌ دوره‌های مختلف،به تحلیل و بررسی این تحولات پرداخته و در نهایت لزوم‌ توجه ...  بیشتر