نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران

چکیده

فرانسه از جمله کشورهایی است که در ربع قرن اخیر به حسب چرخش قدرت‌ میان دو جناح چپ(آزادی‌مدار)و راست(امنیت‌مدار)با تحولات متعددی‌ در زمینه سیاستهای پیش‌گیری از بزهکاری مواجه بوده است.این مقاله‌ ضمن اشاره به تغیرات صورت گرفته در سیاستها،ساختار و برنامه‌های‌ دوره‌های مختلف،به تحلیل و بررسی این تحولات پرداخته و در نهایت لزوم‌ توجه بیشتر به قوانین جرم‌شناختی در انجام تغییرات را متذکر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

تحول سیاست پیش گیری از بزهکاری در فرانسه در پرتو تصویب نامه قانونی 17 ژوئیه 2002

نویسنده [English]

  • Shahram Ebrahimi