نویسنده = عزت اله مجدی نسب
تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی (4)

دوره 62، شماره 23، تیر 1377، صفحه 135-168

عزت اله مجدی نسب


تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی (3)

دوره 61، شماره 21، مهر 1376، صفحه 117-150

عزت اله مجدی نسب


تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی (2)

دوره 61، شماره 20-19، فروردین 1376، صفحه 77-110

عزت اله مجدی نسب


تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی

دوره 60، شماره 18-17، مهر 1375، صفحه 75-100

عزت اله مجدی نسب


مجازات رانندگان متخلف

دوره 60، شماره 16-15، فروردین 1375، صفحه 99-110

عزت اله مجدی نسب


حق وتو امتیاز یا عامل سلطه

دوره 59، شماره 14-13، تیر 1374، صفحه 167-180

عزت اله مجدی نسب