دوره و شماره: دوره 55، شماره 2، دی 1370، صفحه 1-203