نویسنده

قاضی دادگستری

عنوان مقاله [English]

مطالعه ای در اصول حقوق بین الملل (اصل تساوی حاکمیت دولتها ـ اصل حاکمیت دایمی دولت ها بر منابع طبیعی)

نویسنده [English]

  • Karamali Kamayestani