دوره و شماره: دوره 59، شماره 14-13، تیر 1374، صفحه 1-247