دوره و شماره: دوره 65، شماره 35، تیر 1380، صفحه 1-262 
قاعده اضطرار

صفحه 55-76

سید ابراهیم موسوی