نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا-همدان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

در حقوق ایران، ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری ممنوع است (ماده 496 ق.آ.د.م.). در برخی کشورها این ممنوعیت با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه‌های ویژه ورشکستگی ایجاد گریده است. لکن، در خصوص داوری‌پذیری دعاوی مرتبط با ورشکستگی که در دوران تصفیه، ممکن است اقامه گردد، مقررات حقوقی مشخص وجود ندارد. برای پاسخگویی به این مسئله که آیا چنین دعاوی، داوری‌پذیر هستند یا خیر، باید ریشه و علت داوری‌پذیر نبودنِ اصل دعوای ورشکستگی معلوم شود. در این مورد علل مختلفی مانند مغایرت با نظم عمومی و یا حمایت از حقوق طلبکاران ذکر شده است. به نظر می‌رسد ریشه اصلی این ممنوعیت در محدودیت ذاتی داوری است؛ داوری ‌‌قابلیت حل و فصل دعوای ورشکستگی را به نحو مؤثر ندارد. در خصوص داوری‌پذیر بودن دعاوی دوران تصفیه، نوشته حاضر به روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می‌رسد که باید قائل به تفکیک شد: بدین صورت که اگر دعاوی طرح شده در دوران تصفیه، نشأت گرفته از حقوق و تکالیف آمره در قوانین ورشکستگی بوده و در جهت اجرای حکم ورشکستگی و تبیین صحیح حقوق طلبکاران باشد، به تبعیت از اصل دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست. اما دعاوی یگر که منشأ پیدایش آن‌ها، قوانین موضوعه دیگر، غیر از ورشکستگی است، داوری‌پذیر هستند.

واژگان کلیدی: داوری‌پذیری، تصفیه ورشکستگی، دعوی، اهلیت، حل اختلاف

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the arbitrability of claims during the liquidation of bankruptcy affairs

نویسندگان [English]

  • Marzie Dabiri 1
  • Feyzollah Jafari 2

1 Student of bu Ali Sina university

2 .

چکیده [English]

In law of iran, it is impermissible to refer a bankruptcy litigation to arbitration.(article 496 of civil procedure code) in some countries this prohibition has been created by recognizing the exclusive jurisdiction of special bankruptcy courts. But, there isn’t be an specific legal provisions regarding the arbitrability of bankruptcy related lawsuits that may be litigated during liquidation. In order to answer the question of whether such claims are arbitrable or not, the origin and reason of the non-arbitrability of the bankruptcy claim must be known. In this case, various reason such as conflict with public order or protection of creditors’ rights have been mentioned it seems that the main root of this prohibition is in the inherent limitation of arbitration. Arbitration doesn’t have possibility to solve bankruptcy cases effectively. This article by descriptive analytical method concludes that should be distinguished. So if the claims of during liquidation period were derived from the binding rights and duties in the bankruptcy laws and to enforce the bankruptcy order and correct explanation of creditors’ rights to comply of bankruptcy claim, it can’t be referred to arbitration. But other lawsuits, which orginate from other laws other than bankruptcy are arbitrable.
Arbitrability, Bankruptcy Liquidation, Law Suit, Eligibility, Dispute Resolution

کلیدواژه‌ها [English]

  • arbitrability
  • bankruptcy liquidation
  • lawsuit
  • .eligibility
  • dispute resolution