نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه بیشتر کشورها بر سر حمایت از برنامه های رایانه ای براساس نظام حق مولف به توافق رسیده اند. قانون گذار داخلی هم در سال 1379 با تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای با آنان همگام شده است. با این حال همچنان برسر اختراع شمردن برنامه های رایانه ای اختلاف وجود دارد. کنوانسیون حق اختراع اروپایی به صراحت برنامه های رایانه ای را مقوله ای خارج از نظام حق اختراع شمرده است اما در برخی کشورها از جمله امریکا نظام حق اختراع در مورد نرم افزارهای رایانه ای اعمال می شود. قانون گذار ایرانی به رغم پذیرش نظام حق مولف ...

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

حقوق پدیدآورنده برنامه رایانه ای؛ مطالعه تطبیقی

نویسنده [English]

  • Mohammad Mehdi Hassanpour