قرارداد نشر و شرایط تنظیم آن در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (گرایش مالکیت فکری) دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

باتوجه به اینکه مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری به صاحبان آن حقوق مالکانه انحصاری اعطا می کند لذا صاحبان این آثار از جمله نویسندگان کتاب می توانند حق انتشار آثار خود را به ناشران منتقل کنند یا برای مدتی معین مجوز انتشار آن را در قبال دریافت حق تالیف به آنها اعطا نمایند. اما به علت اینکه در ایران مقررات و قوانین خاصی در مورد انعقاد قراردادهای نشر و شرایط تنظیم آن وجود ندارد همواره این نوع قراردادها منشا نزاع و اختلاف طرفین می شود. بررسی قراردادهای نشر نشان می دهد که پدید آورندگان آثار و ناشران باید با حقوق و تکالیف خود و نیز مفاهیم قراردادهای نشر ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

قرارداد نشر و شرایط تنظیم آن در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده [English]

  • Maryam Khakpour