نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‎شناسی دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

مطابق قوانین داخلی، در جریان پرونده کیفری، از ابتدای تشکیل پرونده تا مرحله‌ اجرای احکام، هزینه‌هایی بر شاکی و بزه‌دیده تحمیل می‌شود.‌ این هزینه‌ها اعم از هزینه‌ دادرسی، هزینه‌های تشکیل پرونده، هزینه‌ ارجاع به کارشناس مربوطه و غیره است. مطابق با معیار‌های دادرسی منصفانه و نظریه‌های تبیین‎کننده‌ وظیفه دولت، مانند نظریه‌ قرارداد اجتماعی، نظریه‌ رفاه و همبستگی اجتماعی و نظریه‌ ضمان قهری دولت، تحمیل این هزینه‌ها بر بزه‌دیده، ناموجه است. در این راستا حق دسترسی بدون محدودیت به نظام عدالت کیفری و دادگستری، یکی از حقوق بنیادین بزه‌دیده است که در راستای سیاست‎های بزه‌دیده‎شناسی حمایتی، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این حق، همچنین یکی از معیارهای دادرسی منصفانه است که در اسناد بین‎المللی حقوق بشری مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین، تحمیل نمودن هزینه‌های دادرسی بر بزه‌دیده که یکی از مهم‎ترین موانع دسترسی عدالت کیفری است، صحیح نیست و به هیچ‎وجه با نظریه‌های مختلف درباره‌ وظیفه‌ حاکمیتی دولت در این باب و رهیافت‌های بزه‌دیده‎شناسی حمایتی سازگار نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Government Support for the Victims in Relation to the Legal Fees

نویسندگان [English]

  • Alireza Mirkamali 1
  • Nazanin Hajizadeh 2

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‎شناسی دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری

چکیده [English]

According to domestic law, in the course of criminal proceedings, from the beginning of the filing to the execution of the judgment, there are many costs imposed upon the victim, including legal fees, filing fees and referral fee to the experts. In accordance with fair trial standards and theories explaining the government's responsibility in this regard, imposing these costs on the victim is not compatible with these criteria. In this regard, the right to unrestricted access to the criminal justice system and the judiciary is one of the fundamental rights of the victim and should be considered seriously. The right to fair trial standards is mentioned in international documents such as European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes and European Convention on Human Rights. Therefore, the imposition of the costs of the proceedings on the victim is one of the most important obstacles to access to criminal justice, it is not correct and is by no means consistent with various theories about the function of the state sovereignty is this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Fees
  • Right to Petition
  • State Sovereignty
  • Victim
  • Victim Support
-       آشوری، محمد؛ خدادی، ابوالقاسم، «حقوق بنیادین بزه‌دیده در فرآیند دادرسی کیفری»، آموزه‎های حقوق کیفری، شماره 2، 1390.
-       ابراهیمی، پیمان، «بزه‌دیده به منزله شاکی و حقوق او در مقررات دادرسی کیفری ایران»، مجله حقوقی دادگستری، شماره‌های 52 و 53، 1384.
-       اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد یک، چاپ سی‌وششم، تهران، انتشارات میزان، 1393.
-       امامی، محمد؛ استوار سنگری، کورش، حقوق اداری، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، 1389.
-       بابایی، محمدعلی؛ انصاری، اسماعیل، «تحلیل هزینه‌های جرم»، نامه مفید، شماره 94، زمستان 1391.
-       بای، حسین علی، «مبانی پرداخت دیه از بیت‎المال»، مجله فقه و حقوق، شماره 5، 1384.
-       حاجی ده آبادی، احمد، «از جبران خسارت بزه‌دیده تا جبران خسارت توسط دولت»، مجله فقه و حقوق، شماره 9، 1385.
-       خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ پانزدهم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‎های حقوقی شهر دانش،1390.
-       رایجیان اصلی، مهرداد، بزه‌دیده‌شناسی حمایتی، چاپ دوم، انتشارات دادگستر، 1390.
-       رضایی‌زاده، محمدجواد؛ کاظمی، داوود، «بازشناسی نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نشریه علمی- پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، شماره 5، 1391.
-       سوادکوهی‎فر، سام، «حمایت از قربانی جرم در فرآیند دارسی کیفری»، مجله دادرسی، شماره 38، 1382.
-       شیری، عباس، «رفتار کرامت‎مدار با بزه‌دیدگان دادخواهی»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 4، 1386.
-       عزیزی، علی‌رضا، «پیشینه و مبانی حمایت از بزه‌دیده و متهم در فرآیند دادرسی کیفری»، نشریه گواه، شماره 14، 1388.
-       فرجیها، محمد؛ بازیار، ابوالقاسم، «جبران دولتی خسارت‎های بزه‌دیدگان در حقوق کیفری ایران و انگلستان»، مجله حقوق تطبیقی، شماره 2، 1390.
-       کاشانی، سیدمحمود، استانداردهای جهانی دادگستری، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان، 1383.
-       کرمی، محمدباقر، «سیاست جنایی ایران در قبال بزه‌دیده»، فصلنامه دیدگاه‎های حقوق قضایی، شماره 4، 1375.
-       گلدوست جویباری، رجب، آیین دادرسی کیفری، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل، 1393.
-       مقتدر، هوشنگ، «دولت و نظم عمومی»، مجله کانون وکلا، شماره‌های 143 تا 145، 1357.
-       منصورآبادی، عباس، «حق تجدیدنظر در فرآیند دادرسی عادلانه»، مجله حقوق خصوصی، شماره 8، 1384.
-       مهرپور، حسین، «تحولات قانون‎گذاری در امر تجدیدنظر»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 11، 1373.
-       میرکمالی، سیدعلیرضا، «جایگاه بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان»، مجله آموزه‎های حقوق کیفری، شماره 2، پاییز و زمستان 1390.
-       نوبهار، رحیم، اصل قضایی بودن مجازات‎ها، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‎های حقوقی شهردانش، 1389.
-       یوسفی مراغه، مهدی، «خدمات‎رسانی به بزه‌دیدگان در مرحله تحقیقات مقدماتی»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 13، 1388.
 
-       Ashworth, Andrew, “Punishment and Compensation: Victims, Offenders and the State”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 6, Issue 1, Spring 1986.
-       Buck, Katharina, “State Compensation to Crime Victims and the Principle of Social Solidarity”, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 13, Issue 12, 2005.
-       Lopez, Gerard, Les Droits des Victims, 2eme Ed, Coll. Etat de Droit, Dalloz, 2007.