نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

فرهنگ سازمانی جرم‌زا به عنوان مفهومی جدید در قلمروی مطالعات جرم‌شناسی تجربی ریشه در مطالعات رفتار سازمانی دارد. این اصطلاح ناظر بر شکلی از فرهنگ سازمانی است که در آن ارتکاب جرم به مثابه یک امر بهنجار تجویز می‌شود. به عبارت بهتر، علت ارتکاب جرم، در برخی شرکت­ها و حوزه­های صنعتی، وجود فرهنگ جرم است که منجر به تأیید هنجاری رفتارهای غیرقانونی و ساختار تشویقی جهت انجام این رفتارها می­شود. شرکت­ها با ارائه اصول راهنمای هنجاری، اجازه ارتکاب رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی را تحت شرایط مشخص به کنش‏گران خود می­دهند و مشوق­ها و ضمانت‌اجراهایی را جهت انجام یا سرپیچی از این هنجارها درنظر می‌گیرند. لذا، فرهنگ جرم یک حقیقت سازمانی و اجتماعی است که در بطن ارزش‌های اخلاقی موجود در سازمان که خود نشأت‌گرفته از پیش‌فرض‌های بنیادی است، تعریف می‌شود. این پژوهش درصدد است تا با استفاده از مدل فرهنگ سازمانی شاین که خود متشکل از سه لایه سازه‌ها، ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های بنیادی است، فرهنگ سازمانی جرم‌زا را بررسی کند. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که تصویرسازی سازمانی و تحریف واقعیت در بخش‌های رؤیت‌پذیر سازمان از جمله دلایلی است که موجب ناکارآمد شدن لایه سازه‌ها در تحلیل فرهنگ سازمانی جرم‌زا می‌شود. با وجود این، ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های بنیادی موجود در یک سازمان به مثابه بخش‌های رؤیت‌ناپذیر فرهنگ سازمانی شاین، به خوبی می‌تواند فرهنگ سازمانی جرم‌زا را تحلیل کند. بر این اساس، در سازمان‌های دارای فرهنگ جرم‌زا، رفتار مورد انتظار از کارگران، ارتکاب جرم خواهد بود؛ زیرا، در بطن فرهنگ سازمانی، ارتکاب جرم به مثابه یک ارزش قلمداد شده است. با وجود این، پیش‌فرض‌های بنیادی به مثابه سامانه‌های ارزشی نانوشته موجود در یک سازمان که پارادایم‌های شرکتی را مشخص می‌کنند، ارزش‌های موجود در یک سازمان را به وجود می‌آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Two-Way Relationship between Corporate Values and Assumptions and Criminogenic Corporate Culture

نویسندگان [English]

  • Bagher Shamloo 1
  • Hamidreza Daneshnari 2

1

2

چکیده [English]

The criminogenic corporate culture as a new concept in the domain of empirical criminology studies is rooted in organizational behavior studies. This term refers to a form of organizational culture in which crime is committed as a normal thing. Hence, the cause of crime, in some companies and industrial spheres, is the existence of a crime culture that leads to the normative validation of illegal behavior and the incentive structure for doing these behaviors. By providing the normative guideline, companies offer permission to commit illegal and immoral behaviors under certain conditions to their practitioners and take incentives and safeguards to comply with or violate these norms. Therefore, the culture of crime is defined as an organizational and social truth, which is defined in terms of the ethical values existing in an organization that originates from underlying assumptions. This research seeks to examine the corporate culture by using the Schein organizational culture model, which consists of three layers of Artifacts, values and assumptions. The findings of this study indicate that organizational imagination and distortion of reality in the organization's visible areas are among the reasons that led to the ineffectiveness of the artifact layer in the analysis of the corporate culture of crime. Nevertheless, the underlying values and assumptions of an organization as inseparable parts of Schein's organizational culture can perfectly analyze the organizational culture of crime. Accordingly, in organizations with a mass culture, the expected behavior of the workers will be a crime, because in the core of organizational culture, committing a crime is considered as a value. Nonetheless, fundamental assumptions as unwritten value systems in an organization that identify corporate paradigms create the values ​​of an organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminogenic Corporate Culture
  • Corporate Crime
  • Schein
  • Underlying Assumptions
-         خاکپور، عباس، «سنخ‌شناسی مطالعات فرهنگ سازمانی»، راهبرد فرهنگ، شماره چهاردهم و پانزدهم، تابستان و پاییز 1390.
-         ستوده، هدایت‎الله؛ میرزایی، بهشته؛ پازند، افسانه، روان‌شناسی جنایی، چاپ نهم، تهران، انتشارات آوای نور، 1394.
-         سیمپسون، سالی، جرایم شرکتی، قانون و کنترل اجتماعی، ترجمه حمیدرضا دانش ناری، نشر میزان، 1396.
-         سیمپسون، سالی؛ ویزبرد، دیوید، جرم‌شناسی جرایم یقه‌سفیدان، ترجمه حمیدرضا دانش ناری و آزاده صادقی، چاپ دوم، انتشارات مجد، 1395.
-         کاشانی، سیدمحمود، نقد و بررسی رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور در پرونده فساد بزرگ بانکی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 219، زمستان 91.
-         کوثری، مسعود، «آنومی سیاسی در اندیشه دورکیم»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره نوزدهم، شماره اول، 1381.
-         نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین؛ هاشم‌بیگی، حمید، دانشنامه جرم‌شناسی، چاپ پنجم، کتابخانه گنج دانش، 1395.
-         نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، «از جرم یقه‌سفیدی تا جرم اقتصادی»، دیباچه در: جرایم یقه‌سفیدی: رویکردی فرصت‌مدار، ترجمه اسماعیل رحیمی نژاد، میزان، 1391.
-         هادوی‌نژاد، مصطفی؛ نقی‌پور، ولی‌الله؛ دانایی‌فر، حسن، پیش‌فرض‌ها و ارزش‌های فرهنگ سازمانی اسلامی، پژوهشی در چارچوب مدل فرهنگ سازمانی شاین، دوماه‌نامه دانشور رفتار، مدیریت و رفتار، دانشگاه شاهد، سال هجدهم، شماره 2 ـ 47، 1390.
-       Apel, R.; Paternoster, R.; Bushway, S.D.; Brame, R., "A Job Isn’t Just a Job: The Differential Impact of Formal vs. Informal Work on Adolescent Problem Behavior", Crime and Delinquency, vol. 52, 2006.
-       Clinard, , Marshal; Yeager, Peter, Corporate Crime, the Free Press, 1980.
-       Clinard, Marshal, Corporate Ethics and Crime, Sage Publication, 1983.
-       Cook, Curits; et al, Management and Organizational Behavior, Second Edition, New York, 1997.
-       Fleming, Peter, Charting Corporate Corruption, Edward Elgar Publication, 2009.
-       Reed, Gary; Yeager, Peter, "Organizational Offending and Neoclassical Criminology: Challenging the Reach of a General Theory of Crime", Criminology, vol. 34, 1996.
-       Geis, Gilbert, "White Collar Crime: The Heavy Electrical Equipment Antitrust Cases of 1961", in: Marshall B. Clinard and Richard Quinney (eds.), Criminal Behavior Systems: A Typology (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1967.
-       Hofstede, G, "Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context", Online Readings in Psychology and Culture 2, no. 1, 2011.
-       Johnson, P.; Duberley, J., "Anomie and Culture Management: Reappraising Durkheim", Organization, Vol. 18, 2010.
-       Pascale, Richard, Fitting New Employees into the Company Culture, Fortune, 1984.
-       Schein, Edgar, Organizational Culture and Leadership, Third Edition, John Wiley & Sons Inc., San Francisco, 2004.
-       Schein, Edgar, The Corporate Culture, New and Revised Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2009.
-       Stone, Christopher, Where the Law Ends: The Social Control of Corporate Behavior: Waveland Press, 1975.
-       Tsahuridu, E., "An Exploration of Factors Affecting Anomia at Work", Journal of Business Ethics, Vol. 99, 2011.
-       Vaughan, Diane, The Challenge Launch Decision: Risky Technology, Culture, and Deviance at NASA, Chicago, University of Chicago Press, 1996.
-       Zimer, Cathrine, Resource Dependence, Differential Association and Corporate Crime, Ph. D, the university of North Carolina, U.M.I, 1989.
-       Zulaikhah, Omar; Jihari, Amirah; Hasnan, Suhaily, Corporate Culture and the Occurance of Financial Statement Fraud, Normah International Accounting and Business Conference, 2015.