نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

شبکه­های انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیت­های کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و به‌ویژه برق و گاز، مسأله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار می­رود، چرا که احداث شبکه­های متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان بازار، مقرون به صرفه نیست. دسترسی آزاد به شبکه­های انتقال ناظر به شرکت­های فعال در بخش انرژی و دسترسی آزاد به شبکه توزیع عمدتاً ناظر به مشترکان است. با توجه به رشد سرمایه­گذاری­های خارجی در دهه­های اخیر، چه در بخش انرژی و چه سایر بخش­ها، رفتار برابر مدیر و بهره­بردار شبکه در زمینه دسترسی آزاد به شبکه­های توزیع و انتقال نیز اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. با وجود این، برخی محدودیت­های فنی و فقدان شبکه در برخی مناطق مانع از رفتار برابر با سرمایه­گذاران و اتباع خارجی در دسترسی به شبکه­های توزیع و انتقال ­شده و بیم نقض تعهدات دولت ناظر به رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و سرمایه­گذاران خارجی می­رود. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در چنین مواردی، رفتار نابرابر منجر به نقض تعهد بین­المللی دولت و طرح مسئولیت وی در قبال اتباع و سرمایه­گذارن خارجی خواهد شد و اگر خیر، تحت چه شرایطی، چنین رفتاری نقض تعهد دولت محسوب نمی­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Right of Foreign Nationals and Investors in Access to Energy Grid

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Nikbakht 1
  • Mehdi Haftani 2
  • sara mirmohammad sadeghi 3

چکیده [English]

Energy grids have not been developed in all countries equally and either transmission and distribution lines have some technical restrictions. After restructuring of energy industry, especially gas and electricity, free access to transmission and distribution grids seems necessary, because it is not affordable to make different grids for each company. Free access to transmission line is related to companies acting in energy section and distribution line is related to consumers. By considering the increase of foreign investment in energy and other sections in recent years, equal treatment is very important by system operator on free access. In spite of that, because of some technical restrictions, equal treatment is not possible and this may lead to breach of international obligation by host states. We are going to answer the question that weather the different treatment on access to energy grids shall be deemed as an international obligation by host state and if NO, how it will be justified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy
  • responsibility
  • Government
  • Grid
  • Foreign Investment
  • Foreign National
-       ابراهیم گل، علیرضا، مسئولیت بین­ المللی دولت، چاپ ششم، شهردانش، 1393.
-       ابراهیمی، سید نصرالله؛ شادی، حسین، «آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین ­المللی از منظر فورس‌ماژور»، دانش حقوق مدنی، شماره 2، 1391.
-       افتخار، رضا، اصلاح معاهدات دوجانبه سرمایه­ گذاری ایران در پرتو تحولات اخیر حقوق سرمایه­ گذاری، پایان­ نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین­ الملل، دانشگاه شهید بهشتی، 1389.
-       اخوان فرد، مسعود؛ تقدیر، محمدکاظم، «مسئولیت بین­ المللی دولت بر اساس معاهده منشور انرژی»، مجله حقوقی بین المللی، شماره 42، 1389.
-       دالزر، رودلف؛ شروئر، کریستف، اصول حقوق بین ­الملل سرمایه ­گذاری، ترجمه سیدقاسم زمانی و به­ آذین حسیبی، شهردانش، 1393.
-       سلیمی ترکمانی، حجت، حقوق بین­ الملل انرژی، شهردانش، 1394.
-       شوآنزر، اینگبورگ، «فورس‌ماژور هاردشیپ در قراردادهای بیع بین ­المللی»، ترجمه حمید آرایی، مجله کانون، شماره 136، دی و بهمن 1391.
-       علیدوستی شهرکی، ناصر، «احترام مالکیت و سرمایه­ گذاری خارجی»، مجله حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 1، بهار 1390.
-       فلسفی، هدایت­ الله، «جایگاه بشر در حقوق بین­ الملل معاصر»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 18، زمستان 1375.
-       قاسمی شوب، احمدعلی، «نگاهی به جایگاه بیگانگان در حقوق بین­ الملل با تأکیدی بر اسناد بین­ المللی حقـوق بشـر»، حقوقی بین­ المللی، شمـاره 31، پاییز 1381.
-       قناد، هادی؛ مسگری، علی، مبانی برق: مبانی و آشنایی با اصول کلی و اولیه برق، انتشارات صفار، 1384.
-       متوسلی، محمود؛ مهربانی، وحید، «اهمیت تأمین انرژی برق در توسعه اقتصادی و گذار از اقتصاد دوگانه»، نشریه انرژی ایران، شماره2، تابستان 1390.
-       مهندسین مشاور موننکو، تجدید ساختار در صنعت برق، انتشارات شیوه، 1392.
-       میرمحمدی، سیدمصطفی، «سوء­استفاده از مصونیت­ های دیپلماتیک و ضمانت اجرای آن در حقوق بین‌الملل»، نامه مفید، شماره 33، بهمن 1381.
-       نیک­بخت، حمیدرضا، «مروری بر تنظیم قراردادهای دولتی (درحقوق تجارت بین­ الملل)»، الهیات و حقوق، شماره 15 و 16، 1384.
-       ـــــــــــــــــــ ، «آثار قوه قاهره و انتفای قرارداد»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 21، 1376.
-       Aviles, Anibal, “Electric Energy Access in European Law: A Human Right”, Columbia Journal of European Law, Vol. 19, 2012.
-       Baetens, Freya, Investment Law within International Law: Integrationist Perspectives, Cambridge University Press, 2013.
-       Bjorklund, Andrea; Laird, Ian; Ripinsky, Sergey, Investment Treaty Law: Current Issues, Remedies in International Investment Law Emerging Jurisprudence Of International Investment Law, Vol. III, BIICL, 2009.
-       Boyle, Godfrey, Renewable Energy: Power for a Sustainable Future, Oxford University Press, 2012.
-       Cliff, Rochlin, “Is Electricity a Right”, The Electricity Journal, Vol.15, 2002.
-    Cottier, Thomas; Schneller, Lena, The Philosophy of Non-discrimination in International Trade Regulation, Edward Elgar Publishing, 2014.
-       Crawford, James; Pellet, Alain; Olleson, Simon; Parlett, Kate, The Law of International Responsibility, Oxford, 2010.
-       Dolzer, Rudolf; Schreuer, Christoph, Principles of International Investment Law, OUP, 2012.
-      De Brabandere, Eric; Gazzini, Tarcisio, Foreign Investment in the Energy Sector: Balancing Private and Public Interests, Martinus Nijhoff Publishers, 2014.
-      Ehrenreich Brookst, Rosa, “Failed States, or the State as Failure?”, The University of Chicago Law Review, Vol. 72, NO. 4, 2005.
-       Escarcena, Sebastin Lopez, Indirect Expropriation in International Law, Edward Elgar Publishing, 2014.
-       Frankl, Paolo, World Renewable Energy Outlook 2030-2050, 2013.
-     Kamperman Sanders, Anselm, The Principle of National Treatment in International Economic Law: Trade, Investment and Intellectual Property, Edward Elgar Publishing, 2014.
-       Mann, F. A, British Treaties for the Promotion and Protection of Investment, 52 British Year Book of International Law, 1981.
-    Muchlinski, Peter; Ortino, Federico, Schreuer, Christoph, The Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford University Press, 2008.
-       Reidy, David, Human Rights: the Hard Questions, Cambridge University Press, 2013.
-       Stoft, Steven, Power System Economics Designing Markets for Electricity, IEEE Press & Wlley-Interscience, 2002.
-       Tully, Stephen, “The Human Right to Access Electricity”, The Electricity Journal, Vol. 19, No.3, 2006.