نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و به‌تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان اداره‌شوندگان با دولت، واگذاری حل‌وفصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازوکارهای درون‌سازمانی برای تسریع در حل‌وفصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیش‌دادرسی» اداری به‌عنوان یکی از روش-های جایگزین حل‌وفصل اختلافات مذکور، موردتوجه سیاستگذاران نظام‌های حقوقی مختلف قرار گرفته است؛ گرچه ایده فوق در برخی کشورها هنوز محل مناقشه است. با توجه به تجارب عملی نظام‌های حقوقی فرانسه و انگلستان، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که پیش‌بینی نهاد پیش‌دادرسی اداری تا چه حدودی با اقتضائات نظام حقوق اداری ایران سازگار است؟ با تفکیک میان نهاد پیش‌دادرسی اداری از مراجع شبه‌قضایی و نظارت قضایی، به‌نظر می‌رسد تفسیر اراده قوه مؤسس از یک‌سو و احکام قوانین مهمی همچون قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه و وجود سازوکارهای پیش‌دادرسی اداری در برخی دستگاه‌های اجرایی، همگی مؤید آن است که نه‌تنها پیش‌دادرسی به‌لحاظ حقوقی ممکن، بلکه شناسایی آن در راستای کاهش حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در صورت تأمین الزامات پذیرش این نهاد، حداقل درخصوص برخی از دعاوی مهم و پرتکرار اداری، لازم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Administrative Pre-trial phase in Iran's executive agencies with a judicial approach, challenges and solutionsA

نویسندگان [English]

  • mohammad ghsem tangestani 1
  • Abbas tavazoni zadeh 2
  • Mohammad Hossein Sadeghi 3

1 assistant professor of international law, faculty of law and politics sciences, kharazmi university, tehran, Iran

2 .Ph.D. in Public Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Ph.D. Student in Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Given the expansion of the role of the state in society and the consequent increase in relations and disputes between the governed and the government, leaving the resolution of all these disputes to the judiciary is neither possible nor desirable. Accordingly, the design of internal organizational mechanisms to expedite the resolution of administrative disputes under the title of "Administrative pre-trial" as one of the alternative methods of resolving these disputes, has been considered by policy makers of various legal systems; However, the idea is still controversial in some countries. Given the practical experiences of the French and British legal systems, the present article seeks to answer the question by a descriptive-analytical method to what extent the prediction of the preschool institution is compatible with the requirements of the Iranian administrative law system? Separating the Administrative pre-trial body from the quasi-judicial and judicial oversight bodies, it seems that the interpretation of the will of the founding power on the one hand and the provisions of important laws such as the law of permanent provisions of the country's development plans and the law of the Sixth Development Plan and Existence The existing Administrative pre-litigation mechanisms in some executive bodies all confirm that not only is pre-litigation legally possible, but also its recognition in order to reduce the volume of cases before the Administrative Court of Justice, at least in the case of some important and recurring cases. its necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative pre-trial
  • Adjudication
  • Administrative Cases
  • Administrative Proceedings
  • Procrastination
  • Court of Administrative Justice
  • Executive Institutions