نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

در نظام کامن‌‏لا طبق قاعدۀ «جمجمۀ نازک» مجرم باید قربانی خود را همان گونه که هست یعنی با ملاحظۀ تمام واکنش‌‏های محتمل قهری و اختیاریِ قربانی در نظر بگیرد. این مسئله در حیطۀ واکنش‌‏های جسمی و روانی قربانی که اموری قهری هستند و همچنین عکس‌‏العمل ناشی از مصلحت‌اندیشی‌‏های عقلائی، آن‌چنان که در مورد مکرَه یا مضطر شاهد هستیم در هر دو نظام با اندک تفاوتی، امری مورد تسالم است و در استناد حادثه مورد لحاظ قرار می‏‌گیرد. در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی بررسی خواهد شد که در حیطۀ واکنش‌‏های اختیاری برخاسته از اعتقادات قربانی مانند اینکه وی به دلایل مذهبی مانع درمان خود شود یا در عکس‌‏العمل به رفتار متهم صدمه‌‏ای بر خود وارد آورد، برخورد دو نظام چگونه خواهد بود. در حقوق کامن‏‌لا در پروندۀ معروف بلاو و یا موارد دیگر، چنین عکس‌‏العملی پذیرفته شده و آن را قاطع رابطۀ علیت ندانسته‌‏اند اگرچه برخی از حقوق‌دانان آن را مورد رد و نقد قرار داده‌‏اند. اما در حقوق ایران بر اساس قواعد فقهی و قوانین موضوعه چنین عکس‌‏العمل‌‏هایی قاطع رابطۀ علیت است و مانع استناد حادثه به متهم می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Thin Skull Rule in Common law and Iran criminal law

نویسنده [English]

  • jalal din qiasi

Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

According to thin skull rule in common law accused must take his victim as he finds him. This accepted by Iran and common law legal system with respect to child, old and who suffers from physical and mental disorder so that their weakness is considered in the imputation of bodily harms to accused. It means that accused must consider his victim’s voluntarily and involuntarily reaction. This rule is accepted just about by two law systems in the scope of automatic physical act and psychological reactions of victim and even on the ground of necessity or duress. But in the case of the victim’s unreasonable voluntarily reactions resulted from his or her belief, the rule has been accepted in Blaue1975, nevertheless it was subsequently interpreted differently by lawyers. In Iran law according to Islamic jurisprudence and positive law the imputation of the result to the accused in this situation is doubtful and can not be accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thin skull
  • Victim
  • Common law System
  • Iran legal System