نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

چکیده

متعاقدین می‌توانند با درج شرط فاسخ در قرارداد، انحلال آن را معلق به وقوع حادثه‌ای در آینده کنند. اثر چنین شرطی سقوط تعهد و تحقق آن به صورت قهری و ناظر به آینده است. توجه به نحوه‌ درج شرط فاسخ در قرارداد و نتایج حاصل از آن، شرط نتیجه بودن شرط فاسخ را تأیید می‌کند. از طرفی آثار این شرط در محدوده حکومت اراده طرفین مورد تحلیل و بررسی می‌گیرد. لذا جهت تعیین قلمرو نفوذ شرط فاسخ می‌بایست قلمرو نفوذ اراده را بررسی کرد و موانع نفوذ اراده را مانع نفوذ شرط فاسخ دانست. ضمن اینکه شرط فاسخ ویژه عقود لازم نیست و ممکن است در عقود جایز نیز درج شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Influence Sphere of Dissolving Condition

نویسندگان [English]

  • Abdollah Sedighian 1
  • Javad Jafari Nadoshsan 2

1

2

چکیده [English]

Contracting parties can suspend dissolution of contract to an event in the future by inserting a dissolving condition into the contract. The effect of this condition is extinction of obligation and fulfillment is compulsory and applies to future. The manner of inserting a dissolving condition into the contract and its consequences confirm that dissolving condition is condition of subsequent events and its effect is in the collective intention of the parties. Dissolving condition which is not contrary to law, moral requirements and public order, is compulsory. Dissolving conditions can be applied to revocable contracts too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract
  • Cancellation of a Contract
  • Automatic Termination Conditions
  • Condition of Subsequent Event
  • Dissolving Condition
-     ابهری، حمید؛ و زینب افچنگی، مفهوم، ماهیت و آثار شرط انفساخ در حقوق ایران، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 1، زمستان 1388.
-     اصفهانى، محمدحسین کمپانى، حاشیه کتاب المکاسب، جلد 4، قم، أنوار الهدى، چاپ اول، 1418 ق.
-      اراکى، محمدعلى، الخیارات، قم، مؤسسه در راه حق، چاپ اول، 1414 ق.
-   اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، جلد 8، قم،  دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ اول، 1403 ق.
-     امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 1، تهران، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، چاپ بیست و دوم، 1381.
-     بازگیر،  یدالله، قانون مدنی در آیینه آرای دیوان عالی کشور، عقود و تعهدات، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ دوم، 1382.
-     جبار گلباغی، سیدعلی، شرط فاسخ در فقه و حقوق شیعه، فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره 24، 1390.
-     حر عاملی، محمد بن حسن، التفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد 18، قم، انتشارات موسسه آل البیت، 1409 ق.
-     خراسانى، محمد کاظم بن حسین، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، 1406 ق.
-     خمینی، سید روح الله موسوی، البیع، جلد4، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره)، چاپ اول، 1421 ق.
-     _________________، تحریرالوسیلة، جلد2، ترجمه علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ بیست و یکم، 1425 ق.
-     سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح قانون مدنی،جلد 3، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، 1998 م.
-      شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران، انتشارات مجد، چاپ نهم، 1388.
-      ________، شروط ضمن عقد، نشر مجد، چاپ دوم، 1387.
-      ________، عقود معین 1،تهران، انتشارات مجد، چاپ نهم، 1388.
-     طباطبایى یزدى، سید محمد کاظم، حاشیة المکاسب، جلد 2، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 1410 ق.
-     عاملى، زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، جلد6، قم، کتابفروشى داورى، چاپ اول، 1410 ق.
-     قاسم‌زاده، سیدمرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، تهران، دادگستر، چاپ چهاردهم، 1389.
-     کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد 3، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم، 1390.
-     ________، عقود معین، جلد 1، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، 1387.
-     ________، عقود معین، جلد 4، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، 1389.
-     ________، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1381.
-     ________، نظریه عمومی تعهدات، تهران، میزان، 1385.
-     ________، قواعد عمومی قراردادها، جلد 3، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، 1387.
-     ________، قواعد عمومی قراردادها، جلد 1،تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1388.
-     ________، قواعد عمومی قراردادها، جلد 5، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، 1390.
-     کزازى عراقى، ضیاء الدین، شرح تبصرة المتعلمین، جلد 5، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1414 ق.
-     مامقانى، ملّا عبداللّه بن محمد حسن، نهایة المقال فی تکملة غایة الآمال، قم، مجمع الذخائر الإسلامیة، چاپ اول، 1350 ق.
-     نائینى غروى‌، میرزا محمد حسین، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب‌، جلد 2، تهران، المکتبة المحمدیة، چاپ اول، 1373 ق.
-     نجفى، محمدحسن‌، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌، جلد بیست و سوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق.