نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

در خصوص مبنای مسؤولیت در قوانین ایران و فرانسه، به تئوری تقصیر به عنوان قاعده و تئوری خطر به عنوان استثنای این قاعده اشاره شده است. امروزه مسؤولیت مدنی تابع قاعده‌ی واحدی نیست و مبنای مسؤولیت در زمینه‌های متعدد به ویژه در حوزه‌ی حمل و نقل دارای تحولاتی بوده است؛ حوزه‌ی مذکور یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که زمینه‌ساز شروع تحولات در مبانی مسؤولیت بوده است. به نحوی‌که برخی در زمینه‌ی حقوق حمل و نقل از عنوان «رژیم خاص مسؤولیت مدنی» یاد نموده‌اند. از سوی دیگر در این که آیا مسؤولیت متصدی حمل کالا، مسؤولیت قراردادی است یا قهری، اختلاف است، بر حسب اتخاذ یکی از این آراء، مبنای مسؤولیت متفاوت می‌شود؛ در این نوشتار شیوه‌ی تطبیقی این امر بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Foundation of Civil Responsibility of Carrier in Contract of Transport of Goods in the Iranian and French Law

نویسنده [English]

  • Alireza Yazdanian

چکیده [English]

In connection with foundation of civil liability in the Iranian and French law, the theory of fault as the rule and theory of risk as the exception has been pointed. Nowadays, the civil liability is not subjected to a uniform rule and the basis of the civil liability in the various domains, specially in transportation, has been changed. The said domain is one of the most important areas for the commencement of the developments in the fundamentals of the liability, so that some jurists say that there is a “Special Regime of Civil Liability” in transport law. In other hand, there is dispute whether the liability of the carrier is a contractual liability or a natural liability. In terms of taking one of these decisions, the foundation of liability is differed. In this article, the comparative method of this subject has been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liability
  • Carrier
  • fault
  • Risk
  • Obligation of Safety
1- امید، هوشنگ، حقوق دریایی، جلد نخست، چاپخانه‌ی زیبا، چاپ نخست، 1353.
2- ژوردن، پاتریس، تحلیل رویه قضایی در زمینه مسؤولیت مدنی، میزان، چاپ نخست، 1386.
3- ستوده، حسن، حقوق تجارت، جلد چهارم، دادگستر، چاپ چهارم، 1375.
4- شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، نشر حقوق‌دان، چاپ چهارم، 1377.
5- شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، مجد، چاپ نخست، 1382.
6- شهیدی، مهدی، «برخورد مقررات قانون مدنی و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل»، مجموعه‌ی مقالات حقوقی، مجد، چاپ نخست، 1385.
7- صمدی اهری، محمدهاشم، مسؤولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی، روزنامه‌ی رسمی، چاپ نخست، 1373.
8- عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد نخست، جهاد دانشگاهی، چاپ هفتم، 1373.
9- عرفانی، توفیق، مسؤولیت مدنی حمل ونقل زمینی«جاده-ریل»، آثار اندیشه، چاپ نخست، 1385.
10- فتح‌الله پورشیرازی، احمدرضا، حقوق مسافر هواپیما، همای غدیر، چاپ نخست، 1386.
11- فرمانفرمائیان، ابوالبشیر، حقوق دریایی، چاپخانه‌ی فرمی، چاپ نخست، 1349.
12- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، جلد نخست، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، 1376.
13- موسوی بجنوردی، سید حسن، قواعد الفقهیه، جلد دوم، الهادی، چاپ نخست، 1419 هـ .ق.
14- نوری، فضل الله بن عباس، رساله فی قاعده ضمان الید، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، چاپ نخست، 1414 هـ .ق.
15- Bacache, Gibeili, Droit Civil. les obligations. La responsabilité civile extracontractuelle. Economica, 1é.éd, 2007.
16- Carbonnier, Jean. Droit civil. les obligations, Presses Universitaires de France, 21.é.éd,1998.
17- Cabrillac, Remy, Droit des obligations, Dalloz, 5é.éd, 2005.
18- Fabre-Magnan, Muriel, Droit des obligations, T. 1 (contrat et Engagements Unilaterals), Presses Universitaires de France, 1é.éd, 2008.
19- Fabre-Magnan, Muriel, Droit des obligations, T. 2 (Responsabilité Civile et Quasi-contrat), Presses Universitaires de France, 1é.éd, 2007.
20- Flour, Jacques; Aubert, Jean; Luc, Savaux Eric, Les Obligations, 1-L’acte juridique, T.1, sirey, 13é.éd, 2008.
21- Flour, Jacques; Aubert, Jean, Luc, Les Obligations. -Le fait juridique, T.2, 7é.éd, armond colin.
22- Jousrand, Patrice, Les Principes de la Responsabilité Civile, dalloz, 2007.
23- Mazeaud, (Henri, Leon, Jean), Leçons de Droit Civil, Obligations. T 2, Monntchrestien,6  é.éd, 1978.
24- Malaurie, Philippe; Aynes, Laaurent; Stoffel Munk, Philippe, Droit Civil. Les Obligations, Defrenois, 3é.éd, 2007.
25- Malaurie, Philippe; Aynes, Laaurent, Droit Civil.contrats speciqux. 12é.éd, 1998.
26- Terré, Francois; Simler, Philippe; Lequette, Yves, Droit Civil. Les Obligations, Dalloz, 9 é.éd, 2005.
27- Le Tourneau, Cadiet; Cadiet, Cadiet, Philippe; Cadiet, Loic, Droit de la Responsabilité, dalloz, 3 é.éd, 1998.
28- Viney, Genevieve, Traité de Droit Civil. Introduction a la Responsabilité, librairie générale de droit et de jurisprudence, 2 é.éd, 1995.
29- Viney, Genevieve, Traité de Droit Civil. Les Obligations. la Responsabilité, librairie générale de droit et de jurisprudence, 1 é.éd, 1988.
30- Weill, Alex; Terré, François, Droit .Civil. Les Obligations, Dalloz, 4 é.éd, 1986.
31-http://www.oboulo.com/evolution-fondements-responsabilite-delictuelle-plan-detaille-40439.html
32-http://www.oboulo.com/evolution-fondements-responsabilite-36754.html
33-http://www.lexinter.net/JF/risque.htm
34-http://www.lexinter.net/JF/responsabilite_civile.htm
35-http://www.lerepairedesmotards.com/assurance/assurance-obligatoire.php
36-http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_risque-profit
37-http://fr.wikiversity.org/wiki/Obligation_contractuelle
38-http://www.logisneuf.com/definition-responsabilite-contractuelle.html
39-http://www.lexinter.net/JF/securite.htm
40-http://www.lexinter.net/JF/contrat_de_transport.htm
41- http://www.cabinetaci.com/vocbulaire-obligations-de-moyens-et-resultats.html