دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران

محمدعلی خورسندیان

دوره 67، شماره 43 ، تیر 1382، ، صفحه 11-42

چکیده
  در آیین دادرسی اسلام،علم قاضی به‌عنوان یکی از ادلهء اثباتی مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است.اما حقوقدانان با استناد به‌ علم برای اثبات دعاوی مخالف‌اند.این مقاله،پس از بیان دیدگاههای‌ مطرح‌شده پیرامون این موضوع در فقه و حقوق،به بررسی مبانی‌ نظریات می‌پردازد و با تحقیق در آیات،روایتها و دلایل مطرح‌شده در فقه،می‌توان ...  بیشتر