دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
بررسی آثار ترمیمی اجرای مراسم خون‌صلح؛ مطالعه موردی در استان کرمانشاه

بهزاد رضوی‌فرد؛ حسین مرادقلی؛ سیروس ضرغامی

دوره 80، شماره 94 ، تیر 1395، ، صفحه 217-234

https://doi.org/10.22106/jlj.2016.21905

چکیده
  خون‌صلح یا خون‌بس، یکی از روش‌های غیررسمی حل‌وفصل اختلافات کیفری محسوب می‌شود که، از جمله، در میان اقوام و طوایف عشایر کردِ ساکن استان کرمانشاه رواج دارد. از این روش غیرکیفری و عرفی برای حل‌وفصل اختلافات مربوط به جرم قتل عمدی استفاده می‌شود. این تحقیق میزان پذیرش قاتل در جامعه را پس از اجرای مراسم خون‌صلح، از دیدگاه سه گروه خانواده ...  بیشتر