دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران

منصور رحمدل

دوره 70، شماره 55 ، تیر 1385، ، صفحه 75-100

چکیده
  قانون گذار ایران از طلب حمایت های مختلفی به عمل آورده است که این حمایت ها را می نوان در قالب تعیین ضمانت اجرای اداری، مدنی و کیفری برای وصول طلب مورد توجه قرار داد. ولی، حمایت کیفری صورت گرفته از نوع جرم انگاری فرار از پرداخت دین یا عدم پرداخت دین نیست، بلکه پیش بینی ضمانت اجرای کیفری (حبس محکوم علیه) برای وصول حقی مدنی است. در این مقاله، ...  بیشتر