دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق جزا و جرم شناسی
زمینه‌های ساختاری وقوع جرائم قضایی قضات ایران

محمد یعقوبی زرندینی؛ سعید قماشی؛ ابوالقاسم خدادی

دوره 83، شماره 107 ، مهر 1398، ، صفحه 113-134

https://doi.org/10.22106/jlj.2019.92900.2318

چکیده
  ارتکاب جرائم قضایی توسط قضات بیانگر وجود ایراداتی در دستگاه قضایی و شخصیت قاضی است. با تقسیم این ایرادات به ساختاری و فردی، به نظر می‌رسد میزان تأثیر عوامل ساختاری در وقوع این نوع جرائم بیشتر از عوامل فردی است. از‌این‌رو شناخت و بررسی آنان با اهمیت و ضروری است. در این پژوهش با بهره‌گیری از برایند پرسش‌نامه و مصاحبه با قضات، زمینه‌های ...  بیشتر