فصلنامه شماره 110 تابستان 1399

فصلنامه حقوقی دادگستری شماره 110، تابستان 1399 با عناوین زیر در پروسه چاپ می باشد.

1. الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از ماده 631 قانون مدنی). نویسنده: محسن اسماعیلی

2. مطالعه تطبیقی کاربست آیین دادرسی در محاکم ایران و مالزی. نویسنده: پرویز باقری

3. مجازی شدن بزهکاری یقه سفیدی در پرتو ارزهای مجازی. نویسندگان: باقر شاملو، عارف خلیلی پاچی

4. کیفرشناسی تشهیر و امکان سنجی نشر تصویر، حکم محکومیت و رسواسازی قضات مختلف. نویسندگان: جعفر رشادتی، علی رضایی

5. چالش های نظام حقوقی ایران در نقض داده های شخصی و حریم خصوصی در فضای سایبر. نویسندگان: فلور قاسم زاده لیاسی، لیلا رئیسی

6. نظم عمومی و داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری. نویسندگان: سعید حبیبا، زهرا شوشتری

7. اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی و تأثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی. نویسندگان: علی اصغر صانعیان، مجید غمامی

8. جبران خسارت بزه دیده مدعی تجاوز جنسی پس از تبرئه متهم در حقوق ایران. نویسندگان: محمود اسپانلو، کیومرث کلانتری

9. تزاحم حق اشخاص مشهور با آزادی بیان در نظام های حقوقی آمریکا، فرانسه، آلمان و ایران. نویسنده: عباس میرشکاری