دوره و شماره: دوره 57، شماره 9، دی 1372، صفحه 1-162