دوره و شماره: دوره 64، شماره 32، مهر 1379، صفحه 1-231