نویسنده

چکیده

حق تعیین قاضی»از موضوعاتی است که در آیین دادرسی اسلامی و کتب‌ فقهی مورد توجه بوده است.مسأله این است که اگر در شهری چندین‌ قاضی متصدی امر قضا باشند و طرفین دعوا در اینکه به کدام یک از آنان‌ خواهد بود؟سؤال ویژه این مقاله این است که صرف‌نظر از تعیین صاحب‌ حق آیا به موجب قوانین موضوعه امکان این حق وجود دارد؟یا این‌ حق از افراد سلب شده است؟این نوشتار ابتدا موضوع فوق را از دیدگاه‌ قانون و فقه بررسی کرده،سپس ایرادهایی را که ممکن است به مدعای آن‌ وارد شود پاسخ می‌گویند،در پایان نیز به ویژگی‌های مثبت دیدگاه فقیهان و برداشت ارائه شده از قوانین موضوعه اشاره خواهد شد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

حق انتخاب قاضی

نویسنده [English]

  • Yosef Hosseini