نویسنده

چکیده

اهمیت دوران کودکی به‌عنوان دوران شکل‌گیری شخصیت انسان،ایجاب‌ می‌کند نظام دادرسی خاصی با در نظر گرفتن احساسات و عواطف کودک‌ در رسیدگی به جرائم وی اعمال گردد.قانونگذار ایران در سال 1338 با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار بر انجام این امر مهم همت‌ گماشت و بدین ترتیب دادگاه اطفال تشکیل گردید شد.در حال وکانون اصلاح و تربیت‌ به جای زندان و دار التأدیب مأمن اطفال بزهکار شد.در حال حاضر مواد 219 به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(مصوب 1378)با تأسی به قانون سال 1338 در رسیدگی به‌ جرائم اطفال،شرایطی را به نفع کودکان در نظر گرفته است.از جمله‌ تشکیل دادگاه ویژه،الزام قاضی به انجام تحقیقات مقدماتی،تشکیل‌ پرونده شخصیت،الزام به تعیین وکیل برای طفل بدون سرپرست یا بد سرپرست و غیرعلنی بودن دادرسی. الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک در اسفند 1372،کشور را موظف به تطبیق قوانین داخلی با مواد کنوانسیون کرده‌ است.لذا با در نظر گرفتن شرع مقدس اسلام باید در جهت تطبیق آیین‌ دادرسی اطفال با مواد کنوانسیون همت گماشت.انتصاب قاضی‌ متخصص،الزام قاضی به تشکیل پرونده شخصیت برای طفل بزهکار، اعطای حق اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه کودک،ایجاد کمیته مراقبت‌ حین اجرای حکم و پس از آن...می‌توان به حفظ حقوق کودک بزهکار کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران

نویسنده [English]

  • Layla Sadat asadi