نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی‌، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی‌، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به‌نحو روشن پیش‌بینی شده است، اما از سوی قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سال‌ها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، لذا مسئلۀ نحوۀ رسیدگی به جرایم این اشخاص نیز چالش بزرگی محسوب نمی‌شد. اما با تصریح شناسایی این مسئولیت برای اشخاص حقوقی، با توجه به انتزاعی‌بودن اشخاص حقوقی و همچنین رویکرد شخص حقیقی داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری، چالش‌های زیادی از نقطه‌نظر شکلی در راه انجام تحقیقات مقدماتی دربارۀ اتهامات انتسابی به این اشخاص ایجاد شد. چالش‌هایی مانند نحوۀ احضار و تبیین اتهام شخص حقوقی، انحلال ارادی شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی، قرارهای تأمین کیفری و استفاده یا عدم استفاده از برخی نهادهای ارفاقی مانند بایگانی‌کردن پرونده یا تعلیق تعقیب دربارۀ اشخاص حقوقی از این جمله هستند. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر مطالعۀ منابع مرتبط، ضمن طرح چالش‌ها، راه‌حل‌هایی نیز برای برطرف‌کردن آن‌ها مطرح کند. تعیین ضمانت‌اجرای مناسب در صورت عدم حضور نمایندۀ شخص حقوقی و الزامی‌شدن قرارهای تأمین کیفری در مورد اشخاص حقوقی و همچنین پیش‌بینی ضمانت‌اجرا در قبال نقض این قرارها از جمله پیشنهادات در جهت رفع چالش‌هاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Challenges in Preliminary Investigation Regarding Legal Persons’ Crimes

نویسندگان [English]

 • seyyed ebrahim ghodsi 1
 • Hossein Fazeli 2

1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 Judge of Justice, PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Although the Islamic Penal Code (enacted in 2013) has clearly recognized criminal liability for legal persons, only nine articles have been adopted in the Criminal Procedure Code (enacted in 2015) to investigate these crimes. Since, for many years, criminal responsibility for legal persons was not adopted in Iran's Law (except for a few cases), it was not a big challenge to deal with these crimes. After recognition of criminal liability for legal persons in the Islamic Penal Code, many challenges will arise from a formal perspective in conducting preliminary investigations into the allegations against them; given that legal persons are abstract in meaning and because provisions adopted in the Criminal Procedure Code are essentially natural-person oriented. Presumably, these Challenges may include how to summon and prosecute a legal person, voluntary annulment of a legal person during preliminary investigations, issuance of judicial orders, and using certain favorable institutions such as filing a lawsuit or suspension of prosecution. The present study tries to analyze challenges through the analytic-descriptive method and to introduce recommendations to deal with them. These recommendations may include: Specifying suitable legal sanctions when a legal person's representative ignores presence in court; making judicial orders compelling; and consideration of legal sanctions to prevent violation of these orders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Legal person
 • Representative
 • Criminal Prosecution
 • Preliminary Investigation
 • The interrogator
 • فارسی

  • اردبیلی، محمدعلی (1399)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ سی و هشتم، تهران: میزان.
  • امامی، سیدحسن (1370)، حقوق مدنی، جلد چهارم، چاپ ششم، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
  • امیدی، جلیل (1390)، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، سابقه، دیدگاه‌ها و انعکاس در قوانین کشورهای اسلامی»، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی، یادنامه شادروان دکتر نوربها، تهران.
  • پاسبان، محمدرضا ( 1389)، حقوق شرکت‌های تجاری، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات سمت.
  • تهرانی ستوده، حسن (1376)، حقوق تجارت، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: انتشارات دادگستر.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1374)، ترمینولوژی حقوق، چاپ هفتم، تهران: گنج دانش.
  • جعفری، مجتبی (1395)، «مبانی و اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی»، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هفتم، شماره دوم.
  • حاجی‌وند، امین و دیگران ( 1397)، «مسئولیت کیفری دولت در قبال جرایم زیست‌محیطی در ایران: ضرورت‌ها و چالش‌ها»، فصلنامه علوم محیطی، دوره شانزدهم، شماره دوم.
  • روستایی، محسن (1375)، «واژگان عدلیه مصوب فرهنگستان ایران (۱۳۲۰ - ۱۳۱۴ ش)»، نشریه گنجینه اسناد، شماره ۲۱ و ۲۲.
  • شمس، عبداله (1378)، جزوه درسی آیین دادرسی مدنی تطبیقی دوره دکترا.
  • عبداللهی، اسماعیل (1389)، درس‌هایی از فلسفه کیفری: درآمدی بر مسئولیت کیفری بدون تقصیر در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی.
  • عبداللهی، فاطمه (1390)، «تفهیم اتهام در حقوق ایران و اسناد بین‌الملل(2)»، نشریه قضاوت، شماره 71.
  • فرج‌اللهی، رضا (1388)، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه، تهران: میزان.
  • فرج اللهی، رضا (1389)، «تأثیر جرم‌شناسی اثبات‌گرا بر مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی»، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره ۲.
  • گلدوزیان، ایرج و گلریز، امین (1397)، «اهلیت جنایی اشخاص حقوقی»، مجله حقوقی دادگستری، سال 82، شماره 102.
  • گلدوست جویباری، رجب (1392)، آیین دادرسی کیفری، چاپ پنجم، تهران: انتشارات جنگل، جاودانه.
  • موذن‌زادگان، حسنعلی و دیگران (1398)، «کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی»، پژوهش حقوق کیفری، سال هشتم، شماره بیست و نهم.
  • میرسعیدی، سیدمنصور (1390)، مسئولیت کیفری؛ قلمرو و ارکان، چاپ سوم، تهران: میزان.
  • ناجی زواره، مرتضی (1395)، آشنایی با آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران: انتشارات خرسندی.

  انگلیسی

  • Wells, Celia, Corporate Criminal Liability in England and Wales: Past, Present and Future, Springer Science & Business Media B. V. (2011).