نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر پژوهشکدۀ قوۀ قضائیه، تهران،‌ ایران

چکیده

علائم عام استحقاق حقوق انحصاری را ندارند، چون رقبا را به‌دلیل فقدان تمایزبخشی از واژه‌های ضروری برای معرفی کالا یا خدمت خود محروم کرده و به‌تبع آن مصرف‌کننده را گمراه می‌کنند.‌ ممکن است علامت تجاری، پس از ایجاد، به دلایلی به واژۀ عام برای طبقۀ کالاها یا خدماتی که به آن تعلق دارد تبدیل شود. در این وضعیت زوال تمایزبخشی و مرگ علامت، موسوم به ژنریساید، رخ می‌دهد. خلأ زبان به‌دلیل فقدان اسم عامِ کالا و تازگی علامت، مرگ به‌وسیلۀ اختراع، سادگی و کوتاهی علامت نسبت به نام کالا و نیز سلطۀ بازاری و مشهورشدن در زمرۀ فرایندهای زبان‌شناسی و اجتماعی برجسته در عام‌شدن علامت هستند. قانون‌گذاران جهت مقابله با انحصار بلاجهت علائم عام، خواه در زمان ثبت و خواه پس از آن، می‌توانند چند سازوکار پیش‌بینی کنند که مهم‌ترین آن‌ها عدم قابلیت ثبت، ابطال علامت در دادگاه، لغو یا حذف علامتی که به مرور زمان عام گردیده و محدودیت حقوق انحصاری است. با‌ این‌حال، سه پرسش باقی می‌ماند که باید مورد‌به‌مورد در رسیدگی قضایی پاسخ داده شود: نخست، عام‌بودن علامت درخصوص کدام کالا یا خدمت با ویژگی خاص باید احراز شود؟ دوم، علامت تجاری از دید و ادراک کدام گروه (مصرف‌کنندۀ نهایی، واسطه‌ها یا تولیدکنندگان) ژنریک شناخته می‌شود؟ سوم، ادارک جامعۀ هدف درخصوص معنای اصلی علامت با توجه به ادلۀ اثباتی به‌ویژه نظرسنجی‌ها، ابزارهای زبانی، موتورهای جست‌وجوگر اینترنتی و شهادت اشخاص فعال در صنف مرتبط چیست؟ در مقالۀ حاضر، با روش توصیفی‌تحلیلی، فرایندهای عام‌شدن علامت و سازوکارهای مقابلۀ حقوق علائم تجاری با علائم عام تبیین شده‌اند. پس از آن شیوۀ احراز ژنریک‌بودن یا ژنریک‌شدن علامت در رسیدگی قضایی در پرتو مطالعه و تحلیل آرای دادگاه‌ها در ایران، آمریکا و اتحادیۀ اروپا تشریح شده است. در کنار تحلیل پروندۀ «اکبرجوجه»، در بخش‌های مختلف مقاله سعی شده است تا در صورت لزوم جهت رفع خلأهای قانونی و به‌ سامان‌کردن رسیدگی‌های مرتبط با علائم تجاری عام پیشنهاداتی ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Generic Trademark: Lack & Loss of Distinctiveness in Light of “Akbarjoojeh” Case

نویسندگان [English]

 • Ali Seyedin
 • Mahdi Karchani

Researcher of the Judiciary Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

Generic trademarks are not entitled to exclusive rights, since due to lack of distinctiveness they deprive competitors of necessary words required to introduce goods and services, and eventually, they create confusion for consumers. For some reasons, a trademark may become the generic name for the category of services and goods to which it belongs; In this case, the death of a trademark which is called Genericide will occur. Semantic gap as a result of the non-existence of product or class name along with the novelty of trademark, death by patent, shorter length and simplicity compare to the product name and also market dominance as well as fame are among the prominent linguistic and social processes of trademark genericization. In order to confront the unjustified monopoly of generic trademarks, pre-registration, and post-registration, legislators can provide a couple of mechanisms that the most important are: refusal ground for registration, invalidation trial, cancellation, or removal of the registry, and limitation of exclusive rights. However, three questions shall remain to be answered, case by case, in judicial proceedings: First, what is the genus of goods and services with respect to the key aspect of the product? Second, how and from which point of view and perception of which group shall trademark be deemed generic (end users, intermediaries or, manufacturers)? Third, considering the evidence particularly surveys, linguistic tools, search engines, and testimony of members of trade-in relevant sector, what is the perception of relevant public regarding primary significance of trademark? The goal of this article is to review genericization processes, conducting a comparative study of anti-generic mechanisms of trademark law, and elaborating procedure of determining the genericness of trademark in judicial proceedings in light of US, EU, and Iran courts judgments. Finally, as needed, providing suggestions to overcome legislation shortcomings and gaps as well as optimizing proceedings regarding generic trademark.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Genericide
 • Death of trademark
 • Generic trademark
 • Consumer perception
 • Semantic class
 • Cancellation of trademark
 • Descriptive Trademark
 • فارسی

  • احمدیان مقدم، فرید و میرقاسم جعفرزاده (1396)، «معیارهای احراز نقض علامت تجاری بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده»، پژوهشنامه بازرگانی، دوره 22، شماره 85.
  • السان، مصطفی و سیدمجتبی باقرزاده خسروشاهی (1393)، «مفهوم، ماهیت و مصادیق متمایزکنندگی علامت تجاری»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، بهار 1393، ویژه‌نامه شماره 16.
  • اندرز، داود و المیرا بابایی (1395)، «نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان»، تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، دوره 9، شماره 32.
  • بادینی، حسن و مجید حسین زاده، سمانه محبی فرد (1393)، «بررسی نظریه استفاده منصفانه قانونی (کلاسیک) در علائم تجاری توصیفی»، پژوهشنامه بازرگانی، دوره 19، شماره 73.
  • تاریخچه اکبرجوجه (1395، خرداد)، اکبرجوجه، قابل‌دسترسی در:

  <http://www.akbarjoojeh.com/2016/05/24/43093/> (آخرین مراجعه: 13 اردیبهشت، 1399)

  • حسینی، راضیه (1398)، «برندهایی که نام کالا شدند»، زندگی سلام: ضمیمه روزنامه خراسان، شماره 20240.
  • حکمت‌نیا، محمود و عباس عبادتی وایقان، مهدی معلی (1389)، «تحولات بین‌المللی در حوزه حمایت حقوقی از نشانه‌های جغرافیایی با تأکید بر فرش‌های ایرانی»، حقوق اسلامی، دوره 7، شماره 27.
  • ساورایی، پرویز و مصطفی کوشکی (1395)، «مطالعه تطبیقی مبانی مطلق امتناع از ثبت علامت تجاری در حقوق ایران و استرالیا»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، پاییز 1395، شماره 29.
  • شمس، عبدالحمید (1392)، حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، چاپ دوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
  • شیخی، مریم (1395)، راهبردهای قانون‌گذاری در حقوق مالکیت صنعتی، چاپ سوم، تهران: انتشارات خرسندی.
  • صادقی، سوره (1398)، «علائم تجاری غیر سنتی»، پژوهش‌های حقوقی، دوره 9، شماره 17.
  • صادقی، محسن و صادق شمشیری (1393)، «مبانی حمایت از علامت تجاری از دیدگاه نظریه هزینه جست وجوی مصرف کننده»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره 17، شماره 564.
  • فرهنگستان زبان و ادب فارسی[واژه‌های مصوب] (بی‌تا)، پاورپوینت؛ جکوزی، قابل‌دسترسی در:

  < https://wiki.apll.ir/word/index.php> (آخرین مراجعه: 13 اردیبهشت، 1399)

  • فصیحی زاده، علیرضا و احسان مومنی تذرجی، محمد باقرپور (1395)، «بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تأکید بر علائم رنگی و سه بعدی»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 7، شماره 2.
  • مدنی، مهسا و زهره فرخی (1397)، «مطالعه تطبیقی عناصر نقض علامت تجاری در حقوق آمریکا و ایران»، پژوهش حقوق خصوصی، دوره 7، شماره 24.
  • میرحسینی، سیدحسن (1390)، حقوق علائم تجاری، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
  • وصالی محمود، رضا (1384)، «مطالعه تطبیقی حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 69، شماره‌های 50 و 51.

  غیرفارسی

  • Beebe, Barton (2003), "The semiotic analysis of trademark law", UCLA Law Review, no.51.
  • Beebe, Barton; Fromer, Jeanne C. (2018), "Are We Running Out of Trademarks: An Empirical Study of Trademark Depletion and Congestion", Harvard Law Review, Vol. 131, no. 4.
  • Beebe, Barton; Hemphill, C. Scott. (2017), "The Scope of Strong Marks: Should Trademark Law Protect the Strong More than The Weak", New York University Law Review, Vol. 92 no. 5.
  • Bodenhausen, Georg H. C. (1968), Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, BIRPI (United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property), Geneva, Switzerland.
  • Bouchoux, Deborah E. (2013), Intellectual Property the Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets, Fourth Edition, New York: Cengage Learning.
  • Bradford, Laura R. (2008), "Emotion, Dilution, and the Trademark Consumer", Berkeley Technology Law Journal, Vol. 23, no. 4.
  • Brody, Peter J. (2015), "Reprotection for Formerly Generic Trademarks", The University of Chicago Law Review, Vol. 82, no. 1.
  • Brown, Christopher (2018), "Let Me Google That for You: Elliott v. Google and Its Conflicts with the Genericide Doctrine in a Digital Age", Berkeley Technology Law Journal, Vol. 33.
  • Brown, Scott (2012), "I Tweeted on Facebook Today: re-evaluating trademark genericide of internet-based trademarks", Journal of Law and Policy for Information Society, Vol. 7, no. 2.
  • Butters, Ronald R. (2010), "Trademark linguistics Trademarks: language that one owns", In Coulthard M. & Johnson (Eds.), The Routledge Handbook of Forensic Linguistics (pp. 379-392), New York: Routledge.
  • Butters, Ronald R.; Westerhaus, Jennifer (2004), “Linguistic change in words one owns: How trademarks become generic”, In Curzan A. & Emmons K. (Eds.) TOPICS IN ENGLISH LINGUISTICS: Studies in the history of English Language II (pp.111-126), Berlin: Mouten de Gruyter.
  • C-409/12 (2014), Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH v Pfahnl Backmittel GmbH, Judgment of the Court (Third Chamber).
  • Carrere, Taylor (2018), "The Battle of the Verbs: The Ninth Circuit’s Reconciliation of “Verbing” with Trademark Law and Practices", North Carolina Journal of Law & Technology, Vol. 19, no. 4.
  • Case C-371/02 (2004), Björnekulla Fruktindustrier AB, v. Procordia Food AB, JUDGMENT OF THE COURT (Sixth Chamber).
  • Case T718/16(2018), Mad Dogg Athletics, Inc. v. European Union Intellectual Property Office (EUIPO), JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Ninth Chamber).
  • Clankie, Shawn (2002), A theory of genericization on brand name change, New York: The Edwin Mellen Press.
  • Clankie, Shawn (2013), "An overview of genericization in Linguistics", In Proceedings of the Second International Conference on Onomastics ‘Name and Naming’: Onomastics in Contemporary Public Space, Editura Mega, Editura Argonaut, Cluj‐Napoca.
  • Clankie, Shawn M. (2000), "Genericization: A Theory of Semantic Broadening in the Marketplace", Northern Review, no. 28.
  • Contreras, Jorge L. (2019), "Sui-Genericide", Utah Law Faculty Scholarship, University of Utah, Utah, Usa.
  • Cova, Bernard (2014), "Re-branding brand genericide", Business Horizons, Vol. 57, no. 3.
  • Coverdale, John F. (1984), "Trademarks and Generic Words: An Effect-on-Competition Test", The University of Chicago Law Review, Vol. 51, no. 3.
  • Desai, Deven R.; Rierson, Sandra L. (2007), "Confronting the Genericism Conundrum", Cardozo Law Review, Vol. 28, no. 4.
  • Dick, Matthew (2004), "Why you must never Sellotape® a Xerox® into your Filofax®", Journal of Brand Management, Vol. 11, no. 6.
  • Dogan, Stacey L.; Lemley, Mark A. (2007), "A search-costs theory of limiting doctrines in trademark law", Trademark Reporter, Vol. 97.
  • Dogan, Stacey L.; Mark A. Lemley (2004), "Trademarks and consumer search costs on the internet." Houston Law Review, Vol. 41, no. 3.
  • Elliott v. Google, Inc., 860 F.3d 1151 (9th Cir. 2017).
  • EUIPO (2020), Decision No EX-19-04: The Guidelines on EU trade marks and the Guidelines on registered Community designs, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Spain: Alicante.
  • Folsom, Ralph H., and Larry L. Teply (1980), "Trademarked generic words", The Yale Law Journal, Vol. 89, no. 7.
  • Formisano, Virginia; Grimaldi, Agnese Daniela (2017), "Cases of Brand Name Genericization in Nautical English", Lingue e Linguaggi, Vol. 22.
  • Garner, Bryan A (2011), Garner's dictionary of legal usage, Third ed., Oxford University Press, USA.
  • Giannino, Michele (2014), "Kornspitz: only the views of end users are relevant to establish if a trade mark has lost its distinctive character", Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 9, No. 10.
  • Goliath, Patricia (2015), "Everyday words can be the death of a trade mark", De Rebus, no. 549.
  • Greene, Timothy (2014), "Trademark Hybridity and Brand Protection", Loyola University Chicago Law Journal, Vol. 46, no. 1.
  • Hayden, Cori (2013), "Distinctively similar: a generic problem", University of California, Davis Law Review, Vol. 47.
  • Heymann, Laura A. (2010), "The Grammar of Trademarks", Lewis & Clark Law Review, Vol. 14, no. 4.
  • Hoopes, Neal A. (2019), "Reclaiming the Primary Significance Test: Dictionaries, Corpus Linguistics, and Trademark Genericide", Tulsa Law Review, Vol. 54, no. 3.
  • Hopkins, Julie A. (2018), "GOOGLE®: Not your Generic Search Engine", Journal of Business & Technology Law, Vol. 13, no. 2.
  • Hughes, Erica C. (2018), "A Search by Any Other Name: Google, Genericism, and Primary Significance", American University Business Law Review, Vol. 7, no. 2.
  • In re ActiveVideo Networks, Inc., 111 U.S.P.Q.2d 1581 (2014).
  • In re Cordua Restaurants, Inc., 823 F.3d 594, 118 U.S.P.Q.2d 1632 (Fed. Cir. 2016).
  • Ingram, John Dwight (2004), "The Genericide of Trademarks", Buffalo Intellectual Property Law Journal, Vol. 2, no. 2.
  • Jay, E. Deborah (2009), "Genericness Surveys in Trademark Disputes: Evolution of Species", Trademark Reporter, Vol. 99.
  • Jewell, Kayla (2017), "Elliot v. Google, Inc., 860 F. 3d 1151 (9th Cir. 2017) ", DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law, Vol 28, no. 1.
  • JPO (2017), Examination Guidelines for Trademark, Japan Patent Office, Japan: Tokyo
  • KIPO (2007), Understanding the Trdamark Act of the Republic of Korea, Korean Intellectual Porpety office, Republic of Korea: Daejeon.
  • Kull, Marianna (2019), SPINNING out? The General Court annuls the EUIPO’s decision to revoke the trademark “SPINNING, available at:

  <https://www.ip-talk.com/en/2019/04/15/spinning-out-the-general-court-annuls-the-euipos-decision-to-revoke-the-trademark-spinning/>(last visited on: 5/1/2020).

  • Kur, Annette; Senftleben Martin RF (2017), European Trade Mark Law–A Commentary, Oxford: Oxford University Press.
  • Landes, William M.; Posner, Richard A. (1987), "Trademark law: an economic perspective." TheJournal of Law and Economics, Vol. 30, no. 2.
  • Landes, William M.; Posner, Richard A. (2009), The economic structure of intellectual property law, first edition, USA: Harvard University Press.
  • Levy, Marc C. (2005), "From genericism to trademark significance: Deconstructing the de facto secondary meaning doctrine", Trademark Reporter, Vol. 95.
  • Linford, Jake (2015), "A Linguistic Justification for Protecting" Generic" Trademarks", Yale Journal of Law and Technology, Vol. 17, no. 1.
  • Linford, Jake (2015), "The False Dichotomy between Suggestive and Descriptive Trademarks", Ohio State Law Journal, Vol. 76, no. 6.
  • Magic Wand, Inc. v. RDB, INC., 940 F.2d 638, 19 U.S.P.Q.2d 1551 (Fed. Cir. 1991).        
  • Mori, Chikako; Mori, Anderson; Tomotsune (2010), When Trademarks Become Generic After Registration: An Unsolved Problem in Japanese Trademark Law, available at:

  <https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/GenericAfterRegistration.aspx>(last visited on: 5/1/2020).

  • Morris, P. Sean (2011), "The Economics of Distinctiveness: The Road to Monopolization in Trade Mark Law", Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, Vol. 33, no. 3.
  • Ouellette, Lisa Larrimore (2014), "The Google Shortcut to Trademark Law", California Law Review, Vol. 102.
  • Palladino, Vincent N. (2002), "Assessing Trademark significance: genericness, secondary meaning and surveys", Trademark Reporter, Vol. 92.
  • Pickett, Andrew (2007), "The Death of Genericide? A Call for a Return to the Text of the Lanham Act", Tulane Journal of Technology & Intellectual Property, vol. 9.
  • Polott, Anita B.; Fertig, Rachel E. (2017), "2016 Trademark Law Decisions of the Federal Circuit", American University Law Review, Vol. 67, no. 4.
  • Port, Kenneth L. (2015), "Revisiting Park'n Fly: In Pursuit of Constraints on Trademark Bullies", Wake Forest Journal of Business and Intellectual Property Law, Vol.16, no. 1.
  • Ramsey, Lisa P. (2003), "Descriptive trademarks and the first amendment", Tennessee Law Review, Vol.70.
  • Ricketson, Sam (2015), The Paris Convention For The Protection Of Industrial Property: A Commentary, Oxford University Press, UK.
  • Rierson, Sandra L. (2017), "Toward a More Coherent Doctrine of Trademark Genericism and Functionality: Focusing on Fair Competition", Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Vol. 27, no. 4.
  • Roberts, Alexandra J. (2018), "Trademark Failure to Function", Iowa Law Review, Vol. 104.
  • Royal Crown Company, Inc. v. The Coca-Cola Co., 892 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2018).
  • Sheetz of Delaware, Inc. v. Doctor’s Associates Inc, 108 USPQ2d 1341, 1346 (TTAB 2013).
  • SHIRE CITY HERBALS, INC. v. Mary Blue, Civil Action No. 15-30069-MGM (D. Mass. Sept. 30, 2019).
  • Stern, Jacqueline (1983), "Genericide: Cancellation of a Registered Trademark", Fordham Law Review, Vol. 51, no. 4.
  • T-25/11 (2013), Germans Boada v OHIM (Carrelette manuelle), Judgment of the General Court (Second Chamber).
  • T-277/04 (2006), Vitakraft-Werke Wührmann v OHMI - Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber).
  • T-72/11 (2012), Sogepi Consulting y Publicidad v OHIM (ESPETEC), Judgment of the General Court (Seventh Chamber).
  • Tang, Xiyin (2016), "Against Fair Use: The Case for a Genericness Defense in Expressive Trademark Uses", Iowa Law Review Vol. 101, no. 5.
  • Visser, Dirk J. G. (2014), One Page Summaries Trade Mark Case Law CJEU, available at:

  <https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW263/One%20Page%20Summaries%20Trademark%20CJEU.pdf >(last visited on: 5/1/2020).

  • Wilcox, Deborah A.; Frandsen, Nancy Rubner (2019), "2018 Trademark Law Decisions of the Federal Circuit", American University Law Review, Vol. 67, no. 4.
  • Wilks, John; Oldroyd, Kate (2013), "The renewed threat of genericism", Managing Intellectual Property, no. 235.
  • WIPO (1967), Model Law Ffor Developing Countries on Marks, Trade Names, and Acts of Unfair Competition, World Intellectual Property Organization (WIPO), Switzerland: Geneva.