نویسنده

قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران- دکتر در حقوق جزا و جرمشناسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

ماده 595 قانون مجازات اسلامی،دریافت و پرداخت ربا را که یکی از محرمات شریعت اسلام است جرم دانسته و مستوجب کیفر اعلام کرده‌ است.لذا این‌گونه فرض می‌شود که در جامعه اسلامی ایران میزان وقوع‌ جرم ربا زیاد نیست و در محاکم دادگستری نیز با پرونده‌های اداری‌ موضوع ربا با حساسیت بیشتری برخورد می‌شود.مقاله حاضر با انجام‌ پژوهشی درباره پرونده‌های مرتبط به ربا و همچنین نظرسنجی از جمعی از قضات دادگستری به بررسی درستی یا نادرستی این فرض‌ها پرداخته است. کلید واژه‌ها:سیاست جنائی،سیاست جنائی تقنینی،سیاست جنائی قضائی، ربا،جرم‌انگاری،جرم‌زدایی.

عنوان مقاله [English]

سیاست جنائی قضائی ایران در خصوص جرم ربا

نویسنده [English]

  • Habib Mohammad Aliazdeh