بیگانگان و غیر مسلمانان و مسئولیت بیت المال در مورد دیه

نویسنده

دانشیار گروه حقوق و رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

چکیده

در مورد مسئولیت بیت المال نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو ایران مرتکب می‌شود یا جنایتی که بر او وارد می‌گردد،تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتاب‌های حقوقی نیز مسئله بر سکوت برگزار شده‌ است.اما با توجه به قواعد مرتبط همچون«حاکم وارث کسی است که وارثی‌ ندارد»و قاعده«هر کس نفعی برای اوست خسارت هم به عهده اوست»و قاعده استیمان و ادله شرعی می‌توان سه احتمال را به دست آورد:یک‌ احتمال آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفار نداشته باشد، یک احتمال آن است که تفاوتی میان کافر و مسلمان وجود نداشته باشد و یک احتمال سوم آن است که بیت المال مسلمین به واسطه قرار داد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد.بررسی هر یک از این احتمالات و ادله‌ آنها و سرانجام انتخاب احتمال بهتر،موضوع مقاله حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بیگانگان و غیر مسلمانان و مسئولیت بیت المال در مورد دیه

نویسنده [English]

  • Abbas Zeraat