نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

حمایت از اختراعات و شناسایی حق اختراع به عنوان یکی از مصادیق حقوق مالکیتهای فکری به ویژه در حوزه مالکیتهای صنعتی و تجاری نیازمند بررسی شرایط مقرر قانونی به منظور توصیف ایده طرح و ابتکاری نو با عنوان اختراع است. از عمده ترین مباحث مطرح شده در این زمینه بررسی این امر است که در چه شرایطی می توان ادعای یک نفر در مورد ارائه اختراع را محرز دانست و به شناسایی و احترام حق وی نظر داد. معمولا شرایط و معیارهایی که قانون گذار برای شناسایی حق اختراع تدوین کرده است با معیارهای عرفی شناسایی حق مزبور متفاوت است و از عمده ترین شرایط مقرر...

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

شرایط ماهوی شناسایی حق اختراع بررسی تطبیقی در حقوق ایران و موافقت نامه تریپس

نویسنده [English]

  • Aboulfazl Nasrabadi