نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (گرایش حقوق مالکیت فکری)

چکیده

پس از شناسایی حقوق مالکیت ادبی و هنری مهم ترین عامل مکمل تعیین ضمانت اجراهای مناسب و کارآمد برای جلوگیری از نقض حقوق و یا مجازات مرتکبین تقض می باشد. ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری را می توان به صورتهای کیفری مدنی اداری و گمرکی مشاهده کرد که در قوانین راجع به مالکیتهای ادبی و هنری در ایران و موافقت نامه های بین المللی مرتبط از جمله موافقت نامه تریپس و موافقت نامه برن و عهدنامه کپی رایت وایپو آمده اند لیکن تفاوتهایی در به کارگیری و اولویت بندی ضمانت اجراهای کیفری و مدنی و اداری در قوانین ایران با موافقت نامه های...

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ضمانت اجراهای حقوق مالکیت ادبی و هنری در حقوق ایران و موافقت نامه های بین المللی

نویسنده [English]

  • Maryam Sheikhi